HOORN - De Hoornse rekenkamercommissie concludeert dat de gemeenteraad van Hoorn onvoldoende grip heeft op grootschalige projecten. De rekenkamer adviseert het college op tijd in gesprek te gaan met de gemeenteraad over mogelijke dillema’s, zoals budgetoverschrijdingen. De bestuurlijke vernieuwing die de raad en het college hebben ingezet kan uitkomst bieden en de risico’s van grote projecten verminderen.

De rekenkamercommissie concludeerde al eerder dat de rol van de raad als beleidsbepaler en controleur bij grote projecten te beperkt was. In het onderzoek uit 2012 formuleerde de commissie elf aanbevelingen om tot een betere kaderstelling, sturing en beheersing van grote projecten door de gemeenteraad te komen. Uit het recente onderzoek blijkt de gemeente te weinig heeft gedaan met de aanbevelingen uit 2012.

De raad heeft volgens de commissie nog steeds onvoldoende mogelijkheden om kaders te stellen en te controleren. Daarbij komt dat onvoldoende openheid richting de raad bij grote projecten in de stad op weerstand kan stuiten. Ook kan het ertoe leiden dat projecten meer geld en tijd gaan kosten. De rekenkamercommissie vindt dat de gemeente daardoor bij de uitvoering van grote projecten (over meerdere raadsperioden heen) nog steeds grote risico’s loopt.

Bestuurlijke vernieuwing biedt kansen
In 2018 stelde de gemeenteraad het procesakkoord vast. Hierin staan afspraken over een betere samenwerking tussen college en raad. Ook staat hierin dat zij de samenleving vaker en beter gaan betrekken bij belangrijke ontwikkelingen. In de nieuwe bestuursagenda is vervolgens vastgelegd met welke projecten en ontwikkelingen zij dat gaan doen. De nieuwe bestuursagenda en het procesakkoord bieden volgens de rekenkamercommissie voor de raad goede kansen om de risico’s van grote projecten te beperken, samen met het college van B en W en de stad.

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie doet vier aanbevelingen om de risico’s te beperken. Zo adviseert de commissie om bij de uitwerking van het procesakkoord goede afspraken te maken over de rol van de raad, hoe de raad geïnformeerd wordt over de voortgang van de grote projecten en over de dossieroverdracht naar nieuwe raadsleden. Hierbij is het belangrijk om op tijd dilemma’s en oplossingsrichtingen te delen met de raad en de inwoners van Hoorn. Ook adviseert de commissie om de verwachtingen over de beheersing van projecten zo duidelijk mogelijk te bespreken en vast te leggen en om op korte termijn een digitaal projectenportal in te richten. Tot slot adviseert de commissie de mandaten die uit een door de raad vastgestelde visie voortvloeien expliciet als beslispunt in de besluiten op te nemen.

In een reactie laat het college van B en W weten zich te kunnen vinden in de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Op dinsdag 10 september en dinsdag 24 september buigen de algemene raadscommissie en de gemeenteraad zich over het rekenkamerrapport ‘Grote projecten gemeente Hoorn: Sturen en beheersen in de tegenwoordige tijd’