HOORN - De gemeenteraad heeft unaniem besloten om het Carbasius-Keerntracé verder uit te werken als mogelijke nieuwe toegangsweg naar de binnenstad, Poort van Hoorn en Grote Waal. Ook het Keern kan verder worden uitgewerkt tot een veilige en comfortabele route voor fietsers en voetgangers.

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Daardoor wordt het drukker op de wegen. We willen als gemeente dat onze inwoners zich ook in de toekomst comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. In de 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' is een keuze gemaakt voor het uit elkaar halen (ontvlechten) van de toegang voor autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer naar de binnenstad, Poort van Hoorn en Grote Waal. Uitgangspunt is om het Keern om te vormen tot een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Daarbij krijgt het autoverkeer een nieuwe toegang aan de westkant van het Keern. In het onderzoek naar een nieuwe toegangsweg zijn de twee meest kansrijke tracés uitgewerkt: het Carbasiustracé (variant H) en het Carbasius-Keerntracé (variant P).

Carbasius-Keerntracé verder uitwerken

Bij de tervisielegging van de onderzoeksresultaten naar een nieuwe toegangsweg heeft het Carbasius-Keerntracé (variant P) de meeste steun gekregen. Dit tracé start als nieuwe afslag van de Provincialeweg ten westen van Keern, loopt richting het zuiden en gaat onder de weg Dampten en onder het spoor door met een bocht richting het oosten en sluit aan op het Keern (zie afbeelding). De gemeente gaat het ontwerp voor dit tracé verder uitwerken. Dit gebeurt met inbreng van omwonenden, omliggende bedrijven, en andere belanghebbenden. Ook worden aandachtspunten meegenomen die tijdens de raadsbespreking, de eerdere participatiebijeenkomsten en in reactie op de varianten zijn gemaakt.

Carbasiustracé gaat niet door

De gemeenteraad heeft besloten om het Carbasiustracé (variant H) uit te sluiten. Dit tracé doorsnijdt het gebied Pelmolenpad waar een nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd en sluit aan op de Weel. Veel omwonenden vreesden voor het effect van dit tracé op hun leefomgeving. Door dit tracé uit te sluiten, is er nu duidelijkheid voor de omwonenden.

Besluit over aanleg nieuwe toegangsweg

De verdere uitwerkingen van het Carbasius-Keerntracé en het Keern tot langzaam verkeerroute zijn naar verwachting in het najaar 2024 gereed. Dan moet er ook een voorstel liggen over hoe de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg gefinancierd kan worden. De inschatting is dat de gemeenteraad in oktober/november 2024 een besluit kan nemen over de daadwerkelijke realisatie van de plannen.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe toegangsweg is te vinden op: www.poortvanhoorn.nl/toegangsweg