HOORN - De gemeente Hoorn sluit het boekjaar 2021 af met een plus van ruim 10 miljoen euro, maar verwacht vanaf 2023 rode cijfers. Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt doordat werkzaamheden zijn verschoven naar 2022. Anderzijds zijn er enkele grote voordelen die tot het positieve financiële resultaat leiden. Vanaf 2023 verwacht de gemeente Hoorn echter rode cijfers. Dit tekort loopt op tot bijna 5 miljoen euro in 2026. Voor de begrotingsbehandeling eind dit jaar wordt een herstelplan uitgewerkt om tot een sluitende begroting en sluitend meerjarenperspectief te komen. Op dinsdag 21 juni bespreekt de raad de Jaarrekening 2021 en Kadernota 2022.

Jaarrekening 2021: 10,3 mln positief
In Jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. Net als 2020 was 2021 vanwege de coronacrisis een bijzonder jaar. Eind 2021 ging de gemeente nog uit van een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Uiteindelijk sloot de gemeente het jaar met een positief resultaat van bijna 10,3 miljoen euro. Dat komt enerzijds doordat werkzaamheden doorschuiven naar 2022 (2,8 mln euro). Anderzijds waren er op bepaalde punten lagere uitvoeringskosten en hogere compensatieregelingen vanuit de Rijksoverheid. Het college stelt voor om 2,8 miljoen euro te reserveren voor doorgeschoven werkzaamheden en de rest van het geld in de algemene reserve te storten.

Kadernota 2022: vanaf 2023 oplopend tekort
Met de Kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. De financiële situatie wordt steeds lastiger te voorspellen. De rente en inflatie lopen op, waardoor ook de bouwkosten van gemeentelijke projecten oplopen. Daarnaast is een indexatie afgesproken voor Jeugdzorg en de gemeenschappelijke regelingen, waaronder WerkSaam, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Recreatieschap Westfriesland. Dit zijn ingrepen die veel geld kosten. Hierdoor lijkt vanaf 2023 een tekort van ruim 1,5 miljoen euro te ontstaan, dat oploopt tot ruim 4,5 miljoen euro in 2026. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met extra te verwachten compensaties vanuit het Rijk. Dit wordt duidelijk zodra de Rijksoverheid de meicirculaire bekend maakt.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is de Kadernota 2022 beleidsarm. Het is aan een nieuw college om nieuwe prioriteiten te stellen en financiële keuzes te maken.

Behandeling Jaarrekening 2021 en Kadernota 2022
Op dinsdag 21 juni stelt de gemeenteraad de financiële stukken vast.