HOORN - De gemeente Hoorn sluit het coronajaar 2020 af met een positief resultaat van twee miljoen euro. En ook voor de jaren 2021 en 2022 verwacht Hoorn een sluitende begroting. Vanaf 2023 lopen de tekorten echter op. Om een financieel gezonde gemeente te blijven zijn keuzes op termijn daarom noodzakelijk. Op dinsdag 29 juni buigt de gemeenteraad zich over de financiën.

Positief resultaat 2020
Door de coronacrisis waren de gemeentelijke financiën afgelopen jaar moeilijk voorspelbaar. Waar aan de ene kant minder geld binnenkwam (o.m. precario, parkeerinkomsten, toeristenbelasting en haveninkomsten), kwam er vanuit het Rijk een corona compensatiepakket en ook extra geld voor het sociaal domein. Uiteindelijk sluit Hoorn 2020 af met een positief resultaat van ruim 2 miljoen euro. Het college stelt de gemeenteraad voor om een deel van dit geld te storten in de algemene reserve en ruim 1,3 miljoen euro te reserveren voor werkzaamheden die in 2021 worden afgerond. Dit gaat onder meer om acties uit het programma Kansen voor de Kersenboogerd, programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier en een regionaal fonds voor de jeugdzorg.

Meerjarenperspectief: keuzes onvermijdelijk en noodzakelijk
Aanvankelijk leek de gemeente Hoorn in 2021 al af te stevenen op een financieel tekort, dat in 2025 opliep tot ruim 10 miljoen euro. Deze tekorten werden onder meer veroorzaakt door de toenemende kosten en vraag voor de jeugdzorg en Wmo, prijsstijgingen, de uitvoering van opdrachten vanuit het Rijk die onvoldoende gecompenseerd worden (w.o. invoering Omgevingswet en Klimaatakkoord) en ook de eigen ambities.

Door aanvullende inkomsten vanuit het Rijk voor de jeugdzorg en door een beroep te doen op de reserves, is het financiële beeld iets bijgedraaid. Hierdoor is de begroting voor 2021 en 2022 sluitend. Daarna loopt het tekort op, van ruim 3,7 miljoen euro in 2023 tot ruim 6,9 miljoen euro in 2025. ‘Scherpe keuzes zijn daarom onvermijdelijk en noodzakelijk,’ aldus wethouder Financiën Marjon van der Ven. ‘Dat is lang niet altijd makkelijk, omdat dit gaat over minder doen of het bijstellen van ambities. Tegelijkertijd is het ook cruciaal dat we ruimte maken voor wat écht belangrijk is, om onze stad vooruit te helpen. Voor ons is het uitgangspunt dat we onze inwoners en ondernemers daarbij zoveel mogelijk ontzien. Na deze coronacrisis hebben veel mensen het zwaar en daarom doen we er alles aan om de lasten niet meer dan trendmatig te verhogen.’

Ambities

Aanpak woningtekort
In 2021 wil het college zoveel mogelijk ambities waar maken. ‘In belangrijke dossiers, zoals wonen, economie en duurzaamheid willen we echt volle kracht vooruit,’ legt wethouder Van der Ven uit. ‘We werken bijvoorbeeld hard aan het terugdringen van het woningtekort. Vorig jaar werden er ruim 400 nieuwe woningen opgeleverd, waaronder 105 sociale huurwoningen. En mede door de nieuwe samenwerking met de Woningmakers Westfriesland verwachten we dat er dit jaar ruim 700 nieuwe woningen bijkomen.’

Meer werkgelegenheid, verbeterde aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt en aanpak leegstand

‘Daarnaast zijn we volop aan de slag op economisch gebied. Gelukkig is de impact van de coronacrisis vooralsnog meegevallen, maar of dat na het opheffen van de Rijkssteun ook zo blijft, is onzeker. Er wordt daarom hard gewerkt aan een goede aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt, om te zorgen voor voldoende goed gekwalificeerd personeel. Zo is de Zorgacademy gestart, net als de IT Academy. Daarnaast gaan we een acquisitiestrategie opzetten om werkgelegenheid naar Hoorn te trekken en werken we samen met de ondernemers van de binnenstad aan oplossingen om de binnenstad levendig te houden en de leegstand terug te dringen. Werk aan de bereikbaarheid hoort daar ook bij, zoals het omvormen van de turborotonde voor een betere doorstroming van de Provinciale weg.’

Financieel evenwicht sociaal domein, inwoners en ondernemers helpen bij rondkomen en klimaatambitie
‘Op sociaal gebied is een van de grootste uitdagingen om tot een gezond financieel evenwicht te komen. En ook doen we nóg meer om inwoners en ondernemers te helpen bij het rondkomen. Op het gebied van duurzaamheid worden ongelooflijk veel stappen gezet. Daar geven we zelf het goede voorbeeld. In totaal hebben we nu 1.700 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. Maar ook onze inwoners zitten niet stil. Vorig jaar werden er maar liefst 68 duurzaamheidsleningen aangevraagd voor een totaalbedrag van 310.000 euro. Daarnaast werd nog eens voor 100.000 euro aan subsidiegeld voor energiebesparende maatregelen gehonoreerd. En voor de komende periode is de aanleg van een warmtenet in de Kersenboogerd een groot project, in samenwerking met Intermaris en HVC.’

Schoon, heel, veilige en levendige stad
En tot slot wordt er ook hard gewerkt aan een schoon, heel, veilige en levendige stad. ‘De werkzaamheden aan het nieuwe stadsstrand zijn in volle gang, het Kerkplein werd helemaal opgeknapt, we pakken in onder meer Hoorn-Noord en de Risdam grote rioleringsprojecten op, de aanpak van woonadresfraude werpt zijn vruchten af en ook de Top X aanpak van belangrijkste mensen die overlast veroorzaken of in de criminaliteit zitten loopt ook.’

Energie
‘Kortom, er wordt ontzettend veel werk verzet en dat werpt ook echt zijn vruchten af, ondanks de belemmeringen door corona. Dat geeft veel energie om ook het komende jaar weer vol vuur te werken voor, met en aan de stad.’

Raadsbesluit 29 juni

Op 29 juni buigt de gemeenteraad zich over de Jaarrekening 2020 en Kadernota 2021. De vergadering start om 18:00 uur en duurt tot 23:00 uur. Vanwege de coronabeperkingen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. Wel is er beperkt plek voor media. De vergadering is live te volgen via www.hoorn.nl/raad. Hier zijn ook de voorstellen en stukken te vinden.