HOORN - De gemeente Hoorn sluit 2019 af met een positief resultaat van bijna 950.000 euro. In 2020 verwacht de gemeente een tekort van ruim 4,2 miljoen euro en ook het meerjarenperspectief is op dit moment negatief. De coronacrisis heeft een grote impact op de financiën van de gemeente Hoorn. Ook het sociaal domein blijft financieel een zorg. De gemeente is financieel gezond en kan dus ook klappen opvangen, maar er zijn ook nog veel onzekerheden.


Het college van B en W verwacht eind dit jaar een beter beeld te hebben van de financiële situatie. Dan wordt ook duidelijk welke financiële ruimte er is voor bestaande en nieuwe plannen.

2019 sluit positief

Ondanks de prognose van een tekort van ruim 2 miljoen euro sluit de gemeente Hoorn het jaar 2019 af met een positief resultaat van bijna 950.000 euro. Dit komt onder andere door een voordeel van 1,5 miljoen euro van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met afvalverwerker HVC.

Financieel beeld 2020 en verder negatief

Het financiële beeld voor 2020 en volgende jaren staat onder druk en bevat veel onzekerheden. Zo is de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën nog onduidelijk. In april heeft de gemeente een noodfonds van 2,4 miljoen euro ingesteld om de financiële gevolgen hiervan op de stad te dempen. Het is echter nog niet zeker of dit voldoende zal zijn. In de Kaderbrief heeft het college een eerste beeld geschetst van de financiële schade door de coronacrisis en welke risico’s de gemeente loopt. Het Rijk heeft weliswaar geld vrijgemaakt om gemeenten voor de coronacrisis te compenseren, maar hoe dit geld verdeeld wordt en of er nog een tweede compensatieregeling volgt, is nog onbekend. En ook over de verdeling van het gemeentefonds en de financiën binnen het sociaal domein is nog veel onzeker. Daarnaast worden de gemeentelijke financiën gedrukt door autonome ontwikkelingen, zoals de loon- en prijscompensaties.

Meer duidelijk in najaar

Het tekort is volgens de huidige inzichten 4,2 miljoen euro in 2020 en loopt terug naar ongeveer een half miljoen euro in 2023. Marjon van der Ven (wethouder Financiën): ‘Hoorn is in de basis een financieel gezonde gemeente. We kunnen dus ook wel wat klappen opvangen. Maar de vele financiële onzekerheden maken het op dit moment moeilijk om vooruit te plannen en keuzes te maken. Wij verwachten

eind dit jaar een beter beeld te hebben van de financiële situatie. Dan wordt ook duidelijk welke financiële ruimte er is voor bestaande en nieuwe plannen. Dan kan de raad goede keuzes maken.’

Gemeenteraad

Op dinsdag 23 juni bespreekt de gemeenteraad de Jaarstukken 2019 en Kaderbrief 2020. De vergadering start om 19:00 uur en is live te volgen via www.hoorn.nl/raad of via twitter www.twitter.com/raadhoorn

.