HOORN - De gemeente Hoorn maakt jaarlijks de balans op van de inkomsten en uitgaves. Dat gebeurt via de jaarrekening. Ook wordt er vooruit gekeken via de kadernota: liggen we op koers met onze plannen en financiën? Hoewel de gemeente in 2023 en 2024 nog een positief resultaat verwacht, is het beeld voor de jaren daarna verslechterd. Daarom zijn er dit jaar al keuzes nodig om te zorgen voor een sluitende begroting in 2025. En ook voor de jaren daarna wordt gekeken naar alle mogelijkheden om financieel gezond te blijven: door minder uit te geven en te zorgen voor meer inkomsten.

Op dinsdag 21 mei stemde het college van burgemeester en wethouders in met de jaarrekening en de kadernota. Beide documenten worden op 27 juni besproken in de gemeenteraad.

Jaarrekening: positief financieel resultaat en veel bereikt in 2023

De gemeente Hoorn sluit de Jaarrekening 2023 af met een positief resultaat van ruim 9 miljoen euro. Het college stelt voor om een deel van het overgebleven geld te investeren en een bedrag van 3,39 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

In 2023 is veel gedaan om huidige en nieuwe inwoners zich thuis te laten voelen in onze stad en in onze dorpen. Door Hoorn nog mooier en levendiger te maken en ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Zo werd het eerste deel van het stadsstrand geopend. Er kwamen 250 woningen bij en veel plannen zijn in ontwikkeling: voor nieuwe woningen en bedrijvigheid, een nieuwe stadstoegang, de binnenstad, leefbare wijken, onderwijs, vitale sportverenigingen, een nieuwe skatebaan, kunst en cultuur, afval, duurzaamheid, groen en de marketing van Hoorn. Veel inzet ging er ook naar het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van inwoners en het verminderen van hun (geld)zorgen.

Kadernota: inhoudelijke keuzes noodzakelijk

De kadernota 2024 laat zien dat veel investeringen en projecten op koers liggen. Dit jaar verwachten we ook een positief financieel resultaat. Vanaf 2025 wordt echter een tekort verwacht van 3,7 miljoen euro, dat vanaf 2026 verder oploopt.

Wethouder Financiën Axel Boomgaars: “We weten veel moois neer te zetten voor Hoorn, Blokker en Zwaag en daar mogen we trots op zijn. We doen ons werk immers voor onze inwoners. Tegelijkertijd komen er echt moeilijke tijden aan. Als gemeente zijn we voor het overgrote deel van onze inkomsten afhankelijk van het Rijk, maar we krijgen steeds minder geld. De tekorten worden de komende tijd erger. Dat betekent dat we linksom of rechtsom de pijn moeten verdelen. Gaan we bepaalde projecten met meerwaarde voor onze inwoners stopzetten? Of gaan we extra belasting heffen om meer inkomsten te generen? Dat zijn geen gemakkelijke keuzes, mensen gaan daar wat van merken.” Boomgaars legt verder uit dat e

en deel van de tekorten al wordt opgelost in de kadernota 2024, voor zover dat geen of beperkte gevolgen heeft voor onze inwoners. Daarnaast wordt er gewerkt aan een aanvullende lijst met mogelijke maatregelen om het begrotingstekort te verkleinen. De gemeenteraad kan bij de behandeling van de kadernota ook met voorstellen komen.