HOORN - Het financiële beeld van de gemeente Hoorn tot 2025 pakt een stuk positiever uit dan eerder gedacht. Eerder dit jaar verwachtte de gemeente vanaf 2023 nog een tekort van ruim 3,7 miljoen euro, oplopend tot een tekort van ruim 6,9 miljoen euro in 2025. Door eerdere ombuigingen en extra geld vanuit de Rijksoverheid gaat het college nu uit van een positief resultaat van ruim 6,2 miljoen euro in 2022 en 280.000 euro in 2023. Als de gemeente geen keuzes maakt, zou er vanaf 2024 wel een tekort ontstaan, maar dit is aanzienlijk lager dan verwacht en er is voldoende tijd om dit bij te stellen. Op 9 november bespreekt de gemeenteraad de begroting 2022

De afgelopen jaren drukken de tekorten van het sociaal domein sterk op de begroting van gemeenten. De Rijksoverheid besloot een aantal jaren geleden zorgtaken onder te brengen bij gemeenten, maar voerde tegelijkertijd een bezuiniging door. Daarnaast heeft het Rijk gemeenten ook gevraagd om aan andere taken mee te werken, zonder gemeenten hiervoor voldoende te compenseren. Een voorbeeld is de invoering van de Omgevingswet. Dit leidt tot tekorten.

Begrotingstekort fors teruggedrongen
‘We gingen eerder dit jaar nog uit van stevige tekorten vanaf 2023,’ vertelt Marjon van der Ven (wethouder Financiën). ‘Door eerdere ombuigingen en beheersmaatregelen en extra geld vanuit het Rijk voor onder meer de Jeugdzorg hebben we het begrotingstekort fors terug weten te dringen. Hierdoor de vooruitzichten voor 2022 en 2023 aanzienlijk positiever. Vanaf 2024 ontstaan er wel weer tekorten, maar deze zijn een stuk lager en er is voldoende tijd om keuzes voor te bereiden. Daarbij is met het Rijk afgesproken dat de compensatie voor de tekorten in de Jeugdzorg meerjarig wordt en dat is nu nog niet helemaal meegenomen in de begroting. We werken de komende maanden een plan uit, met daarin mogelijke financiële keuzes. Het is na de verkiezingen in maart 2022 aan een nieuw bestuur om deze keuzes te gaan maken.’

Blijven investeren
Hoewel keuzes op termijn onvermijdelijk zijn, benadrukt het college dat het ook belangrijk is dat de gemeente blijft investeren in de stad. Van der Ven: ‘We stellen de raad daarom voor om extra geld vrij te maken om een aantal ambities van de raad en het college uit te kunnen voeren. Denk aan acties uit het programma Kansen voor de Kersenboogerd, extra werkbudget en geld voor de uitvoeringsagenda economie, een fietsenstalling in de binnenstad en de aanpak van overlast van waterplanten.’

Prioriteiten
Naast deze extra investeringen wordt er in 2022 hard doorgewerkt aan eerdere raadsbesluiten en prioriteiten. ‘Het terugdringen van woningtekort is natuurlijk voor álle partijen een belangrijk thema,’ benadrukt Van der Ven. ‘Dit jaar worden er 500 nieuwe woningen opgeleverd, waaronder 200 sociale huurwoningen. Komend jaar komen er ook weer 500 nieuwe woningen bij. Die productie willen we de komende jaren zo volhouden. De Poort van Hoorn levert daar ook een belangrijke bijdrage aan. Andere prioriteiten zijn het aantrekken van nieuwe bedrijven en verstevigen van de horeca en detailhandel in de binnenstad. Ook de aanleg van het stadsstrand, de uitbreiding van het Westfries Museum en de marketting van Hoorn zijn belangrijke ontwikkelingen voor de stad.’

Raadsbesluit
Net als vorig jaar vindt de raadsvergadering over de begroting plaats op één dag. Raadsfracties dienen vóór woensdag 3 november schriftelijk hun moties (oproepen aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) in. Het college geeft daar uiterlijk vrijdag 5 november een schriftelijk een reactie op. Op dinsdag 9 november bespreekt de gemeenteraad de Begroting 2022 en de ingediende moties en amendementen. De vergadering start om 13:00 uur en duurt naar verwachting tot 22:00 uur. Tussen 17:00 en 18:00 uur is er een pauze. Alle publiek is welkom tijdens de vergaring in de raadszaal. De vergadering is ook live te volgen of later terug te zien via www.hoorn.nl/raad en via twitter @RaadHoorn. Hier staat ook de Begroting 2022.