HOORN - Hoorn bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Dit moet vóór het jaar 2040 klaar zijn. De afgelopen maanden hebben verschillende organisaties samen met de gemeente Hoorn een visie opgesteld voor de overstap naar aardgasvrij, de Transitievisie Warmte. Het college van burgemeester en wethouders legt de visie voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Samir Bashara (Duurzaamheid): ‘De overgang naar een aardgasvrije gemeente is een enorme opgave. Om in 2040 aardgasvrij te zijn, is het noodzakelijk dat we nu de eerste stappen zetten. Deze visie laat onder meer zien wat de meest kansrijke wijken zijn om te beginnen en welke alternatieven voor aardgas daar het meest voor de hand liggen. De visie vormt de basis voor verdere uitwerking per wijk. Belangrijk om daarbij te vermelden, is dat dit nog géén definitief eindbeeld tot 2040 is. Belangrijk uitgangspunt is dat we aansluiten bij ontwikkelingen en initiatieven die er al zijn en dat we snel aan de slag gaan met grootverbruikers van energie, zoals Hoorn-80 en woningcorporaties. Deze transitievisie is het resultaat van een eerste onderzoek. Op basis van de ervaringen en ontwikkelingen komt er iedere 5 jaar een nieuwe versie van de visie.’

Samenwerking
De transitievisie is opgesteld in samenwerking met De Omgevingsdienst, netbeheerder Liander, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Dijklander ziekenhuis, Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF), Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH), Optisport Kunstijsbaan, waterbedrijf PWN, woningcorporatie Intermaris, Zonne coöperatie West-Friesland (ZCWF), ECW Agriport, afval- en energiebedrijf HVC, bewoners en raadsleden. Allen belangrijke partners op het gebied van energie en duurzaamheid.


Alternatieven voor aardgas
De Transitievisie Warmte laat zien dat voor verschillende wijken in de gemeente Hoorn een aansluiting op een warmtenet op dit moment een kansrijke oplossing is. Hoorn ligt gunstig om gebruik te maken van aardwarmte. Dat kan via een warmtenet verspreid worden. Ook biedt een elektriciteitsnet, aangevuld met warmtepompen als verwarmingsbron voor delen van Hoorn een alternatief. Er zal sprake zijn van een combinatie van oplossingen binnen de gemeente Hoorn. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en energie uit afvalwater en oppervlaktewater. Deze ontwikkelingen worden gevolgd om zo te bepalen of deze in de toekomst een mogelijkheid bieden voor de verwarming van woningen.

Hoe naar aardgasvrije wijken
Per wijk wordt eerst onderzocht op welke manier het haalbaar is om aardgasvrij te worden. Dit vormt de basis voor de gesprekken met bewoners en belangrijke organisaties in die wijk. Samen wordt dan een plan gemaakt hoe naar een aardgasvrije wijk te komen. Wanneer welke wijk aan bod komt om aardgasvrij te worden, hangt sterk af van initiatieven in wijken en ontwikkelingen. Na de eerste gesprekken in een wijk, kan het nog zo’n 10 jaar of meer duren voordat de wijk daadwerkelijk van het gas af is. In 2019 begint een studie naar de haalbaarheid in de Kersenboogerd. Die wijk heeft mogelijkheden voor een toekomstbestendig warmtenet, wat later ook in aangrenzende wijken en Hoorn-80 uitgebreid zou kunnen worden. Afhankelijk van de eerste ervaringen en ontwikkelingen kan er vanaf 2021 onderzoek gedaan worden in de Bangert en Oosterpolder. Die wijk biedt kansen om met een elektriciteitsnet te verwarmen. Steeds meer wijken zullen volgen, zodat voor 2040 heel Hoorn aardgasvrij is.


Wat kunnen bewoners nu al doen?
Bewoners kunnen zelf al de eerste stappen zetten naar een aardgasvrije woning. Het Duurzaam Bouwloket geeft hiervoor onafhankelijk advies. Op www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan staat een handig stappenplan. In 2020 heeft de gemeente Hoorn weer subsidie voor energiebesparende maatregelen en een duurzaamheidslening. Daarnaast werkt het Rijk aan financieringsmogelijkheden voor aanpassingen van de woning. Bedrijven kunnen contact opnemen met de Energie coöperatie West-Friesland, via www.ecwf.nl

Behandeling gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte vast te stellen, zodat de volgende stap naar een aardgasvrij Hoorn gezet kan worden. De gemeenteraadscommissie bespreekt het stuk naar verwachting op 4 juli. Het staat op de agenda van de gemeenteraad op 9 juli. Beide vergaderingen zijn openbaar.