HOORN - Op dinsdag 29 september buigt de algemene raadscommissie zich over de Woonvisie 2020-2025. Andere agendapunten zijn onder meer de uitvoeringsagenda van het Pact van Westfriesland en de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op donderdag 1oktober bespreekt de commissie het plan voor de vervanging van de riolering in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier.

Woonvisie 2020-2025

Er is een groot woningtekort in Hoorn. En door de vergrijzing en ontgroening (jongeren die de stad verlaten) komen de leefbaarheid en vitaliteit van de stad onder druk te staan. Dit heeft een negatief economisch effect. De commissie buigt zicht over de Woonvisie 2020-2025. Deze visie is opgesteld met inbreng van de gemeenteraad, woningcorporaties, vertegenwoordigers van huurders en bewoners, zorginstellingen, ontwikkelaars en bewoners. Belangrijkste speerpunten in deze visie zijn onder meer het inzetten op groei van de stad, een evenwichtige en gemengde bevolking naar leeftijd en sociaal-economische positie per wijk, inzetten op een duurzamer woningvoorraad en het bouwen van meer sociale huurwoningen en een betere doorstroming in de sociale- en middencategorie.

Pact van Westfriesland

De zeven Westfriese gemeenten werken samen om tot de top 10 meest aantrekkelijke regio’s te horen. In 2019 stelden zij samen vast wát zij met Westfriesland wil bereiken, nu hebben zij een uitvoeringsagenda gemaakt met plannen voor hóe zij dat willen bereiken. In de uitvoeringsagenda staan plannen om vooruitgang te boeken op het gebied van economie, wonen, duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs, vrije tijd en het sociaal domein.

Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen de regio Noord-Holland Noord werken 18 gemeenten, Veilig Thuis en andere ketenpartners samen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Volgens de partijen is de huidige aanpak niet altijd effectief genoeg en vinden geweldsincidenten soms plaats voordat er melding wordt gedaan. Daarom hebben zij een nieuwe aanpak opgesteld, waarin zij inzetten op preventie, het eerder en beter in beeld krijgen van onveilige situaties en het stoppen en duurzaam oplossen van de problemen. Daarnaast willen de partijen extra aandacht geven aan bijzondere doelgroepen.

Vervangen riolering Hoorn-Noord en Venenlaankwartier

De riolering in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier voldoet niet meer. Een grootschalige vervanging is noodzakelijk. Hiervoor is een rioleringsplan voor de komende tien jaar gemaakt. Het is een breed plan, waarin ook ander werk wordt gecombineerd, zoals het herinrichten van de openbare ruimte, ingrepen voor klimaatadaptatie en er is ook rekening gehouden met de energietransitie (van gas naar andere energie). De bewoners zijn vanaf de start van het project via bewonersavonden betrokken. De commissie buigt zich over het plan en de kosten. De kosten zijn niet openbaar, vanwege de aanbesteding van het werk.

Volg de algemene raadscommissie

De vergaderingen van 29 september en 1 oktober starten om 20:00 uur en vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis. Vanwege de situatie rond het coronavirus kan hier helaas geen publiek bij zijn. Wel is het mogelijk om de commissie online via www.hoorn.nl/raad mee te kijken, of via deze website later terug te kijken.