HOORN - Op 18 mei wordt de raadscommissie gevraagd zich expliciet uit te spreken over een vijftal vragen over verschillende opgaven. De antwoorden op deze vragen zijn de basis voor verdere uitwerking van de definitieve Mobiliteitsvisie.

Over de Mobiliteitsvisie
De Mobiliteitsvisie is een document waarin de toekomstplannen van Hoorn voor verkeer en vervoer staan. De visie loopt tot 2030 met doorkijk naar 2040. Alle soorten van vervoer komen aan bod, zoals voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. De Mobiliteitsvisie wordt verwerkt in de Omgevingsvisie en verder uitgewerkt in concrete projecten.

Eensgezindheid over een deel van de onderwerpen

Tijden informerende sessies is de raad meegenomen in de beeldvorming van mobiliteit van Hoorn. En hoe mobiliteit de ontwikkelingen en opgaven van Hoorn kan ondersteunen. In de meningsvormende commissievergadering van 30 maart zijn eerder 8 opgaven besproken. De commissie werd het eens over een deel hiervan. Daarom zijn deze inmiddels opgenomen in het nieuwe concept-document van de Mobiliteitsvisie.

Besluit gevraagd over vijf resterende opgaven
Om de Mobiliteitsvisie volledig te kunnen uitwerken wordt er op 18 mei een besluit gevraag van de raadscommissie over een vijftal belangrijke opgaven. Het gaat om de volgende vraagstukken.

- De functie van de Provincialeweg;
- Verbeteren van verkeersveiligheid gemengde wegen;
- De toegang van en naar het Centrum/Poort van Hoorn/Grote Waal/Stadsstrand (Keern);
- Verbeteren verblijfskwaliteit binnenstad, waaronder parkeren bezoekers;
- De gewenste verkeerscirculatie in de binnenstad.

Bestuurlijke planning
Na bespreking van de concept-Mobiliteitsvisie zal deze verder worden uitgewerkt en op 1 juni door het college worden behandeld. Het is de bedoeling dat de definitieve versie van de mobiliteitsvisie op 6 juli wordt vastgesteld door de raad. Documentatie over het ‘Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie Hoorn 2030, doorkijk naar 2040’ is te vinden op de website van de gemeenteraad.