HOORN - Het Hoornse college heeft plannen uitgewerkt om het begrotingstekort voor 2021 van bijna 10 miljoen euro terug te dringen en het financiële beeld na 2021 sluitend te maken. Hierbij is alles op alles gezet om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien. Als de gemeenteraad de plannen overneemt, wordt het tekort in 2021 teruggedrongen tot 2 miljoen euro en is het meerjarenperspectief positief. Het tekort van 2 miljoen euro kan eenmalig gedekt worden uit de gemeentelijke reserves. De gemeenteraad buigt zich op 27 oktober en 3 november over de begroting en bezuinigingsvoorstellen.


De begroting 2021 van de gemeente Hoorn staat onder druk, vooral door de oplopende tekorten in het sociaal domein en de coronacrisis. Hierdoor ontstond in 2021 een begrotingstekort van bijna 10 miljoen euro. Ook het financiële beeld na 2021 was negatief.

Zorgtaken en coronacrisis belangrijke oorzaken voor tekort
Belangrijkste oorzaken voor het begrotingstekort zijn de oplopende tekorten voor de zorgtaken in het sociaal domein, die in 2021 zorgen voor een tekort van ongeveer 6 miljoen euro. Daarnaast heeft de coronacrisis ook effect op de gemeentelijke begroting. Er zijn minder inkomsten uit onder meer parkeer- en havengelden, toeristenbelasting en andere inkomstenbronnen. Tegelijkertijd maakt de gemeente ook extra kosten, zoals voor het stimuleringsfonds coronacrisis, noodopvang en extra toezicht- en handhavingstaken. In totaal liep het begrotingstekort voor 2021 op tot 10 miljoen euro en ook de jaren daarna was het beeld negatief.

Meerjarenperspectief sluitend, 2021 een tekort van 2 miljoen euro.
De afgelopen maanden heeft het college voorstellen uitgewerkt om dit tekort voor 2021 terug te dringen en het perspectief voor de jaren hierna weer sluitend te maken. Met de plannen wordt het begrotingstekort van 10 miljoen euro in 2021 teruggedrongen tot 2 miljoen euro en het meerjarenperspectief sluitend gemaakt. Het tekort in 2021 kan gedekt worden uit de gemeentelijke reserve. ‘We hebben alles op alles gezet om onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien,’ vertelt Marjon van der Ven (wethouder Financiën). ‘Uiteindelijk is het gelukt om het meerjarenperspectief sluitend te maken, zonder verhoging van de OZB en andere lokale lasten. Dat betekent wel dat we onze reserves moeten aanspreken. En dat kunnen we natuurlijk niet blijven doen. Daarbij zijn er nog veel onzekerheden. Vooral binnen het sociaal domein blijft het lastig om de kosten te beheersen. Het Rijk trekt structureel veel te weinig geld uit voor de Jeugdzorg. Dat zorgt bij gemeenten in het hele land voor grote tekorten. Verder komt het Rijk binnenkort met een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Het is nog niet duidelijk of dat voor Hoorn gunstiger uitpakt of niet.’

Beperken tekort
Het college legt een breed pakket aan maatregelen voor aan de gemeenteraad om de begroting sluitend te krijgen. Opties zijn onder meer diverse beheersmaatregelen in het sociaal domein, het inperken van externe inhuur, de verkoop van gemeentelijk vastgoed, het verhogen van het tarief voor parkeervergunningen en het beperken van het budget voor wijkgericht werken. Het is aan de raad om hierbinnen keuzes te maken.

Investeren
Hoewel het nodig was om tekorten terug te dringen, benadrukt het college dat het ook belangrijk is dat de gemeente blijft investeren in de stad. ‘De stad moet zich blijven ontwikkelen,’ vertelt Van der Ven. ‘Zeker op het gebied van wonen en werken staan we als stad voor veel grote uitdagingen. Daar willen we dus ook juist in blijven investeren, om ervoor te zorgen dat Hoorn ook in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende stad blijft. De ontwikkeling van de Poort van Hoorn zorgt bijvoorbeeld voor meer dan 1.000 nieuwe woningen, die hard nodig zijn om het woningtekort in onze stad terug te dringen. En investeringen in de Kersenboogerd zijn nodig om de leefbaarheid in deze wijk te verbeteren. Maar ook de uitvoeringsagenda Economie, bedoeld om de lokale economie te versterken en toekomstbestendig te maken, willen we zeker niet stopzetten. Juist voor dit soort belangrijke ontwikkelingen hebben wij geld vrijgemaakt.’

Raadsbesluit
Op 27 oktober en 3 november buigt de raad zich over de begroting 2021 en de plannen van het college om het begrotingstekort terug te dringen. De vergadering start om 16.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is publiek helaas niet toegestaan. De vergadering is online wel live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Een beknopt live verslag is ook te volgen via www.twitter.com/raadhoorn.