HOORN - Tijdens een digitale raadsvergadering stelde de Hoornse raad op dinsdag 3 november de begroting 2021 vast. Een aantal bezuinigingen was nodig om het dreigende begrotingstekort van bijna 10 miljoen euro terug te dringen. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende tekorten in het sociaal domein en de coronacrisis. De raad wijzigde de begroting wel op een aantal punten. De raad nam in totaal vijf amendementen en zes moties aan.

De gemeente Hoorn stevende af op een begrotingstekort van bijna 10 miljoen euro in 2021. En ook het meerjarenperspectief was negatief. Het college van B en W werkte daarom plannen uit om deze tekorten terug te dringen. Uit eindelijk werd het tekort teruggedrongen tot 2 miljoen euro. Hierbij is alles op alles gezet om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien.

Amendementen
De raad wijzigde de begroting en bezuinigingsvoorstellen op een aantal punten met amendementen. Zo draaide de raad de voorgestelde bezuiniging van 136.000 euro op mantelzorg en een huurverhoging voor sportverenigingen met kunstgrasvelden terug, wil de raad bij de behandeling van de Kadernota 2021 een mobiliteitsvisie mét uitvoeringsprogramma vast kunnen stellen, maakte de raad 100.000 euro vrij om de veiligheid in de wijken te verbeteren, worden de parkeertarieven in het havengebied verhoogd om geld vrij te maken voor een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad en besloot de raad dat er een nieuwe beleidsregel moet komen die zorgt dat opbrengsten van projecten waar nodig ten gunste kunnen worden gebracht aan de realisatie van andere grote projecten.

Met deze wijzigingen stelde de begroting 2021 vast met 28 voor- en zes tegenstemmen. De fracties van de VVD, Fractie Tonnaer, GroenLinks, CDA, D66, Sociaal Hoorn, VOCHoorn, HOP, Hoorn Lokaal, ChristenUnie stemden voor de programmabegroting 2021. De fracties PvdA, De Realistische Partij en de fracties Danny Verdonk en Koekkoek stemden tegen.

Moties
Naast de amendementen nam de raad ook een aantal moties aan. Een meerderheid van de raad wil dat de inhuur van externen wordt beperkt en wil zo snel mogelijk een verbod op (gevaarlijke) voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Ook vroeg de raad om te komen met een subsidie of aanjaagvoorstel om het gebruik van regentonnen door inwoners te stimuleren en wil de raad 15.000 euro vrijmaken om een onderzoek naar Joods vastgoed tijdens en kort na WOII in te stellen. Verder wil de raad dat de gemeente in 2021 een Olga Commandeurplein in de Kersenboogerd aanlegt en vroeg de raad het college om in alle communicatie, beleid, plannen en beschikkingen begrijpelijk taal te gebruiken.

De exacte stemverhoudingen op de amendementen en moties staan op de website van de gemeente Hoorn:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Hoorn/f327748f-d0a1-4929-b5ca-801e8551db6b