HOORN - Op dinsdag 6 november stelde de Hoornse raad de begroting voor 2019 vast. De begroting werd op punten wel aangepast. Zo besloot de raad om toeristenbelasting te gaan heffen en om de herinrichting van het Kerkplein volledig in natuursteen uit te voeren. De begroting werd na aanpassing door de raad aangenomen, met tegenstem van het CDA.

In 2019 verwacht het college een tekort van bijna 889.000 euro, het meerjarenperspectief is positief. Tijdens de begrotingsraad sprak een aantal raadspartijen hun zorgen uit over de financiën. Die zorgen gaan met name over het tekort in 2019, het verlagen van het weerstandsvermogen (spaarpot voor het dekken van risico’s) en over het aantal plannen in de begroting waarvoor nog geen concreet bedrag is opgevoerd. Het college bevestigde dat nog niet alle plannen in geld zijn vertaald, omdat deze eerst nog verder uitgewerkt moeten worden, volgens de spelregel ‘eerst de opgave, dan het plan en dan het geld’. Het is volgens het college ook een bewuste keuze om de begroting niet dicht te timmeren en zo de raad ook meer keuzeruimte te geven, dit is een nieuwe werkwijze en past bij de uitwerking van procesakkoord dat eerder door de raad is vastgesteld.


Amendementen
De raad besloot de begroting met twee amendementen aan te passen. Op initiatief van GroenLinks, CDA, VVD, Sociaal Hoorn, Hoorn Lokaal, Christen Unie en de PvdA besloot de raad om per 1 mei 2019 verblijfsbelasting (toeristenbelasting) in te gaan voeren. Volgens deze partijen is het logisch om ook van toeristen een bijdrage te vragen voor het op peil houden voor voorzieningen in de stad, zij maken er immers gebruik van. Tegenstanders D66, Hoornse Onafhankelijke Partij, VOCHoorn en De Realistische Partij voelen niks voor deze toeristenbelasting. De partijen vrezen onder meer dat dat bezoekers Hoorn gaan mijden en dat toeristen zo gebruikt worden om de begroting sluitend te maken.

De Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal en de VVD dienden samen een amendement in om het Kerkplein in zijn geheel met natuursteen in te richten. Dit in tegenstelling tot het huidige plan, dat uitgaat van natuursteen aan de voorkant van het plein en rode klinkers aan de achterkant van de kerk. Het amendement werd aangenomen met steun van de fracties van D66, VOCHoorn, Sociaal Hoorn en De Realistische Partij.De fracties van HOP, PvdA, CDA, CU en GroenLinks stemden tegen het amendement. Met deze wijzigingen stelde de raad de begroting 2019 vast. Alleen het CDA stemde tegen de begroting.

Moties
Naast de 2 amendementen nam de raad ook 10 moties aan:

Nationale bijenstrategie
De raad stemde unaniem in met een voorstel om ‘de Nationale Bijenstrategie’ te ondertekenen en om zich samen met andere partijen actief in te zetten voor het voortbestaan van bijen.

Regionaal Actieplan Wonen
Met uitzondering van De Realistische Partij stemde de raad in met een oproep aan het college om zich samen met andere regiogemeenten in te zetten voor een nieuw Regionaal Actieplan Wonen??? met als doel om de groei van huishoudens bij te houden en het woningtekort in te lopen.

Jeugdzorg en Jeugdbescherming
Met uitzondering van De Realistische Partij stemde de raad in met een verzoek aan het college om de continuïteit van zorgverleners aan cliënten als uitgangspunt te nemen voor aanbestedingen en om ook te werken met langere contracten dan de huidige twee jaar.

Verduurzaming monumenten en erfgoed
Met uitzondering van Sociaal Hoorn stemde de raad in met een verzoek om binnen de Routekaart Energieneutraal Hoorn financiële ruimte te maken voor hulp bij het verduurzamen van monumenten en erfgoed.

Overlast skatebaan Julianapark
Met tegenstem van GroenLinks nam de raad een motie aan om te onderzoeken hoe de overlast bij de skatebaan in het Julianapark is op te lossen.

Aankoop gevangenis Zwaag
Met tegenstemmen van de Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal, D66, CDA, Christen Unie en VOCHoorn nam de raad een motie aan waarin het college gevraagd wordt zich optimaal in te spannen voor de aankoop van de gevangenis in Zwaag.

Mobiel verkooppunt Julianapark
De raad nam unaniem een motie aan om een mobiel verkooppunt voor koffie, thee en frisdrank (geen alcohol) in het Julianapark te faciliteren.

Onderzoek indexeren prijscompensatie subsidieontvangers
Afgezien van De Realistische Partij stemde de raad in met een onderzoek of subsidies aangepast moeten worden aan de huidige prijzen. De prijscompensatie voor subsidies is sinds 2010 op nul gezet.Subsidie particulieren archeologisch onderzoekDe raad nam een motie van CDA, D66, Christen Unie en Hoorn Lokaal aan om met een voorstel te komen voor een subsidie voor particulieren als bijdrage in de kosten voor archeologisch onderzoek. De motie kreeg steun van GroenLinks, PvdA, VOCHoorn en De Realistische Partij. De Hoornse Onafhankelijke Partij, Fractie Tonnaer, Sociaal Hoorn en VVD stemden tegen.

Consultatiebureau

Het verzoek om in de Bangert en Oosterpolder een consultatiebureau te realiseren.


Wat er in de begroting staat, is ook digitaal te raadplegen. Bekijk de informatie uit de begroting op https://hoorn.begroting-2019.nl.