HOORN - De gemeente Hoorn gaat onderzoeken of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage onder het Noorderveemarkt aan te leggen, met ondergrondse doorsteek onder het spoor door vanaf de noordzijde van het station.
Dit naar aanleiding van een verzoek van de raad.


De fracties van VVD, Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer, CDA, DRP, PvdA en ChristenUnie dienden een motie in om ‘met voorrang een variant te onderzoeken van een ondergrondse doorsteek onder het station door, vanaf de Maelsonstraat, leidend tot een ondergrondse parkeergarage bij de Noorderveemarkt, met als optie een directe verbinding naar de binnenstad.
Dit zou onder meer kunnen leiden tot minder verkeer, minder auto’s op straat en een veilige route voor fietsers en voetgangers.

Wethouder Bashara herinnerde de raad aan het unanieme raadsbesluit over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.
Hier besloot de raad om uit te gaan van een parkeergarage aan de noordzijde van het station, deels ondergronds en deels bovengronds.
Bashara herhaalde een eerdere toezegging dat hij het idee van de raadsfracties indicatief laat berekenen.
Een uitvoerig onderzoek naar parkeren aan de zuidzijde zou een fundamentele wijziging van het eerdere raadsbesluit zijn en leidt ook tot vertraging in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.
De ambitie van de raad om deze bestuursperiode de eerste schop in de grond te zetten in de Poort van Hoorn zou dan ook niet haalbaar zijn.

De indieners van de motie stemden in met de uitleg van de wethouder dat het alternatief indicatief kan worden onderzocht, om zo de voortgang van het project Poort van Hoorn niet in de weg te staan.
Met die uitleg werd de motie aangenomen, met tegenstemmen van GroenLinks, D66, HOP, Fractie Verdonk en Fractie Koekkoek.