HOORN - Het college van Hoorn stelt aan de gemeenteraad voor om kwetsbare inwoners die zorg ontvangen, te ontzien bij het nemen van maatregelen om tekorten terug te dringen binnen het sociaal domein (waaronder ook de jeugdhulp en Wmo vallen). Het college wil 21 maatregelen doorvoeren die vooral gaan over het anders organiseren van de zorgtaken. Nog eens 4 maatregelen waarover alleen de raad kan beslissen, worden voorgelegd. In de komende jaren kan een verwacht tekort van ongeveer 4 miljoen euro worden weggewerkt, als de 25 voorkeursmaatregelen worden gekozen. In september beslist de gemeenteraad over het voorstel.


‘De best passende zorg en ondersteuning bieden aan onze inwoners is de basis, ook als we maatregelen moeten nemen om geld te besparen. Er ligt nu een raadsvoorstel klaar waarin dit wat ons betreft moet lukken’, aldus wethouder Marjon van der Ven namens het college. De maatregelen die het college voorstelt, gaan voor een groot deel over het anders organiseren van taken en meer grip en regie krijgen op het zorglandschap. ‘Wij willen geen kosten besparen via maatregelen die kwetsbare inwoners direct raken, zoals inwoners die schulden hebben of onder de armoedegrens leven. Daarnaast willen we de transformatie in de zorg nog meer stimuleren en meer aan de voorkant werken. Want voorkomen is gezonder en goedkoper dan genezen’, zegt Van der Ven.

Oorzaak oplopende kosten zorg

De gemeente geeft, net als veel gemeenten in Nederland, sinds vorig jaar meer geld uit aan zorgtaken dan dat er binnenkomt. Al langer zijn de kosten voor jeugdhulp hoog, maar deze konden tot 2018 opgevangen worden. De reserve binnen het sociaal domein is na afloop van 2019 op. Zonder maatregelen blijven de tekorten aanhouden. De tekorten worden grotendeels veroorzaakt door de toegenomen kosten binnen de jeugdhulp: in 2018 heeft jeugdhulp ruim 20% meer gekost dan in 2017. Ook heeft Hoorn net als andere gemeenten te maken met vergrijzing, langer thuis blijven wonen en inwoners betalen een vast bedrag voor de eigen bijdrage. Hierdoor wordt er meer gebruik gemaakt van de Wmo en nemen de kosten verder toe. Daarom besloot het college niet te wachten, maar een bestuursopdracht uit te zetten. Binnen die opdracht is inzicht ontstaan in de financiën en gevolgen van het nemen van bepaalde maatregelen.

Maatregelen
Een aantal voorbeelden van voorkeursmaatregelen van het college zijn:
- Resultaatgericht zorg inkopen en inzetten: vanaf 1 januari 2020 worden gecontracteerde zorgorganisaties beoordeeld op kwaliteit in plaats van hoeveelheid zorg: het behaalde resultaat dat is afgesproken met de inwoner telt. Ook komt er meer samenhang in het aanbod van zorg en ondersteuning (ook in samenwerking met het onderwijs);
- Meer samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers;
- Inzetten op digitalisering, bijvoorbeeld meer digitale dienstverlening aanbieden;
- Nieuwe verdeelsleutel en methodiek voor Veilig Thuis;
- Extra expertisefunctie binnen de wijkteams van 1.Hoorn inzetten.


Raadsvoorstel
Naast het doorvoeren van de voorkeursmaatregelen stelt het college de raad voor om het bedrag dat tot 2022 nodig is op te vangen vanuit de algemene reserve. Dit gaat naar verwachting om bijna € 1,5 miljoen in 2020 en 2021 samen. Daarna heeft de gemeente de portemonnee voor de zorgtaken weer in balans en wordt er weer evenveel uitgegeven als dat er binnenkomt. Van der Ven: ‘Het zal ons niet direct lukken om hetzelfde bedrag uit te geven aan de zorg dat de gemeente binnenkrijgt, maar de verwachting is dat de uitgaven, als de raad akkoord gaat met het voorstel, vanaf 2022 kostenneutraal zijn’.