HOORN - Op dinsdag 27 juni stelde de Hoornse raad de Jaarrekening 2016 en de Kadernota 2017 unaniem vast. Wel dienden diverse raadsfracties amendementen en moties in om de voorstellen op punten aan te passen. De raad greep het positieve resultaat en de goede financiële vooruitzichten aan om extra te investeren in de stad.

Hoorn sluit 2016 af met een positief resultaat van 12,6 miljoen euro en ook het meerjarenperspectief (2017 – 2021) is weer positief. Dit betekent het einde van de bezuinigingen die sinds 2009 de gemeentelijke begroting domineerden. De raad stemde unaniem in met de Jaarrekening 2016. Het college van B en W stelde de raad in de Kadernota 2017 voor om de financiële ruimte te gebruiken om nieuwe investeringen in de stad te doen. Daarnaast nam de raad ook diverse amendementen en moties aan voor nieuwe investeringen in de stad.

Amendementen

City marketeer

De fracties van D66, HOP, VOCHoorn, GroenLinks, Hoorn Lokaal, PvdA, SP en Hoorns Belang dienden een amendement in om 100.000 euro uit te trekken voor een city marketeer. Dit in aanvulling op het voorstel om jaarlijks 100.000 euro te besteden aan stadspromotie. Met uitzondering van de Fractie Tonnaer stemden alle raadsfracties in met dit amendement.

Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling Risdam-Noord

De fracties van GroenLinks, PvdA ,D66 en de SP dienden een amendement in om versneld aan de slag te gaan met de onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in de Risdam-Noord. De investering van ruim 4,2 miljoen euro betekent een jaarlast van 147 duizend euro vanaf 2018. Ook het CDA stemde in met het amendement, waarmee het amendement werd aangenomen. De fracties van VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorns Belang, Jong en Oud voor Hoorn, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer en de VVD stemden tegen het voorstel.

Reconstructie kruising Dinkelweg-Grevelingenweg-Maasweg

Het CDA diende samen met VVD, Hoorns Belang, Hoornse Onafhankelijke Partij, VOCHoorn, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer, D66, PvdA, SP en GroenLinks een amendement in om de reconstructie van de kruising Dinkelweg/Grevelingenweg/ Maasweg uit te voeren. Eerder sneuvelde dit plan vanwege de bezuinigingen. De raad stemde unaniem in met dit amendement.

Subsidie grote sportevenementen

De fracties van CDA, PvdA, D66, SP en GroenLinks stelden voor om jaarlijks 100.000 euro vrij te maken om grootschalige sportevenementen naar Hoorn te halen. Voor 2018 willen de fracties de helft van dit bedrag gebruiken voor de organisatie van Women’s International Matchracing, een groot 5-daags internationaal zeilevenement. Afgezien van de fractie van de Hoornse Onafhankelijke Partij stemden alle raadsfracties hiermee in.

Meer toezicht in de openbare ruimte

De raad nam unaniem een amendement van SP, VVD, Hoorn Belang, Hoorn Lokaal, Hoornse Onafhankelijke Partij, GroenLinks, CDA en de Fractie Tonnaer aan om jaarlijks 100.000 euro extra uit te trekken voor Stadstoezicht. Volgens de raadsfracties worden er in de openbare ruimte, en met name in de binnenstad, rond de stations en in de wijkwinkelcentra veel regels aan de laars gelapt. De raad verwacht dat meer handhaving op straat en een grotere pakkans leiden tot een preventieve werking.

Stadsreiniging

De raad besloot unaniem jaarlijks 50.000 euro beschikbaar te stellen voor stadsreiniging in het centrum. De fracties van Hoorns Belang, VOCHoorn, Hoorn Lokaal en de Fractie Tonnaer dienden dit voorstel in. Volgens de fracties is er in de binnenstad er regelmatig sprake van zwerfvuil en overvolle vuilnisbakken, mede door eerdere bezuinigingen op stadsreiniging. Dit komt de aantrekkelijkheid van de stad niet ten goede. Het bedrag van 50.000 euro kan onder meer gebruikt worden voor extra reiniging op zondagen, in de zomermaanden, rond festiviteiten en voorlichting.

Stand-By

De raad stemde unaniem in met een amendement van de PvdA SP, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal, CDA, D66, GroenLinks, VOCHoorn om 30.000 euro te reserveren voor de uitbreiding van het project Stand-By naar de Grote Waal. Dit project loopt al twee jaar in de Kersenboogerd en heeft als armoedebestrijding als doel. Uit de evaluatie van dit project blijkt dat het project een positieve bijdrage levert in die wijk. De raad wil dit nu ook introduceren in de Grote Waal.

Subsidie Herberg Hoorn

GroenLinks, D66 en SP dienden een amendement in om het evenement Herberg Hoorn met ingang van dit jaar een subsidie van 10.000 euro te geven. De fracties van HOP, VVD en Jong en Oud voor Hoorn stemden tegen. Het CDA, PvdA, VOCHoorn, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer steunden het plan, waarmee het amendement werd aangenomen.

Nieuwjaarsreceptie

Hoorns Belang, VOCHoorn en Hoorn Lokaal stelden voor om vanaf 2018 weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Het amendement werd aangenomen met steun van GroenLinks, CDA, 2 leden van de PvdA (mevrouw El Mobayed en de heer Van der Veer), D66 en de VVD. De fracties van de Hoornse Onafhankelijke Partij, Jong en Oud voor Hoorn, Fractie Tonnaer, SP en 3 leden van de PvdA (mevrouw Bilgen en de heren Stuifbergen en Broersma) stemden tegen.

Moties

Stopzetten omvormingen openbaar groen

Een verzoek van GroenLinks, VVD, Hoorn Lokaal, D66, PvdA, Hoornse Onafhankelijke Partij, CDA, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, SP en HB om de omvorming van het openbaar groen stop te zetten kreeg raadsbrede steun. Vanwege de bezuinigingen zijn op verschillende plekken in de stad struiken en kleine plantsoenen omgevormd tot grasveld. Met dit besluit wordt deze omvorming stopgezet en de bezuiniging teruggedraaid.

Bundeling expertise ketenpartners statushouders

De raad stemde unaniem in met een motie om de expertise van ketenpartners over statushouders te bundelen. In de motie vraagt de raad het college van B en W met partners in gesprek te gaan in de vorm van ronde-tafel sessies samen tot een plan te komen. Een nieuw op te richten taskforce moet vervolgens zorgdragen voor de uitvoering van dit plan.

Verkeers- en parkeerbeleid

De fracties van D66, Hoornse Onafhankelijke Partijen VOCHoorn verzochten het college om de raad meer inzicht te geven in het gebruik van diverse parkeerlocaties, aan te geven welke sturingsmiddelen er zijn en op basis van deze informatie een brede discussie te voeren over het toekomstige parkeerbeleid, ook gelet op onder meer de ontwikkeling van het stationsgebied. De motie kreeg een meerderheid met steun van VVD, Jong en Oud voor Hoorn, PvdA en CDA. De fracties van SP, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang, GroenLinks en Hoorn Lokaal stemden tegen.

Kerstboom terug op Roode Steen

De raad stemde unaniem in met een voorstel van de Hoornse Onafhankelijke Partij, VOCHoorn en Fractie Tonnaer om als gemeente samen met ondernemers te zorgen voor een kerstboom op de Roode Steen.

Kunst in de dijk

De PvdA diende samen met Hoorn Lokaal, D66 en VOCHoorn een verzoek in om samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het idee van een kunstwerk in de dijk uit te werken. De motie werd aangenomen met voorstemmen van VVD, Hoorns Belang en Jong en Oud voor Hoorn. De fracties van de SP, CDA, GroenLinks, Fractie Tonnaer ende Hoornse Onafhankelijke Partij stemden tegen.