NOORD HOLLAND - De PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland) houdt 13 april, 11 mei en 29 juni bijeenkomsten over het Kwaliteitsbeeld voor het Noord-Hollandse landschap 2050. Deze serie is bedoeld voor medewerkers van Noord-Hollandse gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij de planontwikkeling, het beheer en het behoud van het landschap.

Het Kwaliteitsbeeld voor het Noord-Hollandse Landschap in 2050 zoekt antwoord op de volgende vragen:

  • Welke opgaven komen er op de landschappen in de provincie af?
  • Hoe verhouden de bijbehorende ruimtelijke ontwikkelingen zich tot de (provinciale) landschapswaarden en kwaliteiten?
  • Hoe stimuleren we dat ze op de geëigende plek terecht komen?

Accent

Het Kwaliteitsbeeld bekijkt hoe landschappen zich zouden kunnen ontwikkelen en welke ruimtelijke ontwikkelingen waar hun plek zouden kunnen krijgen. Het geeft antwoord op de ‘wat waar-vraag’ in het landschap. Voor de krachtige landschappen die de provincie rijk is, wordt gekeken naar wat de kwaliteiten zijn, wat er speelt en welke (beschermings)regimes er gelden. Ook wordt er gekeken of er systeemaanpassingen nodig zijn (en zo ja welke) en welke soorten van grondgebruik daar bij passen. Zo onderscheidt het Kwaliteitsbeeld zich van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze leidraad wordt momenteel geactualiseerd en gaat vooral over het ‘hoe’ en de verschijningsvorm waarin ruimtelijke ontwikkelingen zouden kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap. Het Kwaliteitsbeeld 2050 vormt input voor de Omgevingsvisie.