HOORN - In een brief van 18 november 2016 stelt mevrouw van der Meij een aantal vragen over de budgetoverschrijding op de vervangende nieuwbouw van De Makerij aan de burgemeesters en wethouders van Hoorn. De vragen met antwoorden staan hieronder voor u genoteerd.

Vraag 1: Het feit dat wij het uit de krant moeten lezen, vinden wij niet in overeenstemming met de actieve informatieplicht van het college naar de gemeenteraad. Waarom heeft u ervoor gekozen om de raad niet voorafgaand aan het krantenbericht te informeren? Het gaat tenslotte om een fikse overschrijding, en niet om een klein bedrag.

Reactie: De financiële afhandeling van de vervangende nieuwbouw van De Makerij past binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld. Wij zijn wij het met u eens, dat het voor de volledigheid op zijn plaats was geweest indien de raad voorafgaand aan het krantenartikel per brief was geïnformeerd. Wij betreuren het dat dit niet is gebeurd. 

In dit geval gaat het om een overschrijding, die het gevolg is van de overeenkomst, die de gemeente eerder met Leekerweide is aangegaan, en geldende Belastingwetgeving. De overschrijding is onontkoombaar en niet meer te beïnvloeden. De dekking vanuit de Reserve Parkeren en Infrastructuur is logisch, omdat dit de oorspronkelijke dekkingsbron is voor de vervangende nieuwbouw van De Makerij. Daarnaast is de reserve toereikend om deze overschrijding op te vangen.

Vraag 2: De overschrijding is meer dan € 100.000 en is volgens het college het college onomkeerbaar en niet beïnvloedbaar. Het blijkt dat de overschrijding wordt betaald uit de reserve Parkeren en Infrastructuur. Wij weten als raad van niets. Hoe verhoudt zich dit tot het budgetrecht van de raad? 

Reactie: Het nemen van dit soort besluiten valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad. Daarom wordt de betreffende begrotingswijziging ter vaststelling aan de raad voorgelegd via een verzamelbesluit en voorzien van een uitgebreide toelichting. Pas na vaststelling van het verzamelbesluit door de raad is het besluit van kracht. Met deze aanpak wordt geen afbreuk gedaan aan het budgetrecht van de raad.

Vraag 3: Waarom is er geen apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd zoals dit gebruikelijk is? Het voorzien van een dekking bij de hoogte van deze budgetten is een recht van de raad, de raad kan namelijk ook een keuze maken als het gaat om de dekking. 
Deze overschrijding in een verzameloverzicht van begrotingswijzigingen rechtstreeks aan de raad voorleggen op 13 december is volgens ons geen apart voorstel en doet geen recht aan de formele bevoegdheid van de raad. Dergelijke begrotingswijzigingen (meestal B-punt op de raadsagenda) zijn vaak een "technische" afhandeling door de raad. Hoe kijkt het college aan tegen het budgetrecht van de raad en de "technische "aard van de begrotingswijzigingen die rechtstreeks aan de raad worden aangeboden? 

Reactie: Conform het bepaalde in de Nota Budgethouderschap kunnen wij gemotiveerd afwijken van de gebruikelijke werkwijze, rekening houdend met het budgetrecht van de gemeenteraad. Dat is het geval in situaties waarbij: • Het bedrijfsvoering betreft; • Het voorstel binnen de eerder door de gemeenteraad vastgesteld kaders blijft; • De gemeenteraad het voorstel niet meer kan beïnvloeden; • Het voorstel conform het meerjarenplan grondexploitaties is. 

De overschrijding is onontkoombaar en niet meer te beïnvloeden. Wij zijn er ook vanuit gegaan dat dekking vanuit de Reserve niet alleen de meest logische, maar ook de enige mogelijkheid is. Onze conclusie luidt dan ook dat de gemeenteraad het voorstel niet meer kan beïnvloeden. 

De manier waarop begrotingswijzigingen worden behandeld in de raad is ter beoordeling van dezelfde gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op basis van de begrotingswijziging dus nog steeds de mogelijkheid het debat aan te gaan over de overschrijding en de wijze waarop deze wordt gedekt.

Vraag 4: Het gaat om de uitvoering van een raadsbesluit van 11 december 2012. Hoe kan de raad het college de controlerende rol invullen bij de uitvoering van dit raadsbesluit? 

Reactie: Zolang uitvoering van het raadsbesluit plaats vindt binnen de daarvoor gestelde kaders is het gebruikelijk te volstaan met verantwoording achteraf. Afwijkingen van de kaders worden tijdig aan de gemeenteraad voorgelegd. Op deze wijze kan de raad zijn controlerende rol invullen.