De Hoornse raad heeft de Begroting 2017 van de gemeente Hoorn vastgesteld. De raad paste de begroting wel aan. De raad besloot het voorstel om de OZB te verhogen ter compensatie van de verlaging van de rioolheffing niet over te nemen. Dit betekent een lastenverlaging voor inwoners. Daarnaast diende de raad 20 moties in. Hiervan nam de raad er 8 aan.

Het college van B en W presenteerde voor komend jaar een sluitende begroting. Bovendien is het meerjarenperspectief voor het eerst sinds jaren ook positief. In 2017 loopt nog het laatste staartje van de bezuinigingen door, maar de jaren daarna laten positieve cijfers zien. In totaal gaat er bijna 218 miljoen euro om in de Hoornse begroting.

Verlaging rioolheffing

Een meerderheid van de raad nam een amendement aan om het voorstel om de OZB te verhogen ter compensatie van de verlaging van de rioolheffing te schrappen. De fracties van VOCHoorn, D66, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, CDA, PvdA, HOP, VVD, Hoorns Belang, Hoornse Senioren Partij en Jong&Oud voor Hoorn steunden dit amendement. De fracties van GroenLinks en SP stemden tegen. .

De raad nam de gewijzigde begroting unaniem aan.

Moties

Daarnaast dienden de verschillende fracties 20 moties in. Hiervan werden 8 moties aangenomen.

Motie 5.000 euro voor restauratie schilderijen

De fracties van VOCHoorn, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang en PvdA dienden een motie in om 5.000 euro bij te dragen aan de restauratie van de teruggekeerde schilderijen van het Westfries Museum. De motie kreeg ook steun van de heerVan Dijkhuizen en mevrouw Van der Ven van de VVD enD66. De fracties van Jong&Oud voor Hoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, GroenLinks, CDA, SP en de heren De Meij en Louwman van de VVD stemden tegen.

Motie onderzoek gebruik ‘Lokale Lastenmeter
De PvdA diende samen met D66, SP, Fractie Tonnaer en de Hoornse Senioren Partij een motie in om onderzoek naar gebruik en effect van het instrument ‘Lokale Lastenmeter’. Hiermee kunnen inwoners en bedrijven eenvoudig kijken hoeveel belasting zij betalen en hoe dat bedrag is opgebouwd. Raadsleden kunnen met dit instrument fictief belastingen verhogen en verlagen, om te zien wat de effecten hiervan zijn. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Motie vermogensgrens Bijzondere Bijstand

De fracties van PvdA, D66, VOCHoorn, SP en  en de Hoornse Senioren Partij dienden een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is om de vermogensgrens voor de Bijzondere Bijstand gelijk te maken aan de vermogensgrens van de Participatiewet, en om met een voorstel hierover te komen. Deze motie werd ook ondersteund door het CDA, GroenLinks, Hoorns Onafhankelijke Partij, Hoorns Belang,Hoorn Lokaal en Jong&Oud voor Hoorn. De Fractie Tonnaer en de VVD stemden tegen. Daarmee werd de motie aangenomen.

Motie steun inloopochtenden wijkcentrum Huesmolen

De fracties van CDA, Hoornse Onafhankelijke Partij, PvdA,Hoornse Senioren Partij, D66, SP en de Fractie Tonnaer dienden een motie in om het initiatief voor een inloop koffieochtend te omarmen en te ondersteunen in wijkcentra. Dit om eenzaamheid en isolement van mensen tegen te gaan. Deze motie werd unaniem gesteund.

Motie plaatsing borden ter verbetering doorstroming turborotonde

Hoorns Belang diende samen met VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Hoornse Senioren Partij, CDA en PvdA om zo spoedig mogelijk borden te plaatsen op de turborotonde. Dit om bestuurders duidelijk te maken dat ze richting aan moeten geven bij het verlaten van de rotonde. Dit om de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op de turborotonde te verbeteren. Deze motie werd ondersteund door GroenLinks, VVD, Hoornse Onafhankelijke Partij en Jong&Oud voor Hoorn.

De fracties SP, D66, en Hoorn Lokaal stemde tegen.

Motie regenboogzebrapad
GroenLinks diende samen met D66 en SP een motie in om een regenboogzeebrapad aan te leggen om zichtbaar te maken dat Hoorn een ‘Regenbooggemeente’ is. Deze motie werd aangenomen met steun van GroenLinks, PvdA, SP, D66, VVD, Hoornse Senioren Partij en Jong en Oud voor Hoorn. De fracties van Fractie Tonnaer, CDA, Hoornse Onafhankelijke Partij, VOCHoorn, Hoorns Belangen Hoorn Lokaal stemden tegen.

Motie fietsdoorsteek Klagerstuin/Oostergouw
De fracties van PvdA, Fractie Tonnaer, VOCHoorn, Hoorn Lokaal, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang,GroenLinks, Hoornse Onafhankelijke Partij, D66, SP en CDA verzochten het college om in het eerste kwartaal van 2017 een voorstel voor te bereiden voor een fietsdoorsteek van de Klagerstuin naar de Oostergouw. Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Motie naamgeving naar bekende inwoners

De fracties van Fractie Tonnaer, Hoornse Onafhankelijke Partij, VVD, VOCHoorn, Hoorn Lokaal, PvdA,Hoorns Belang, SP, GroenLinks en Hoornse Senioren Partij dienden een motie in straten, pleinen en lanen in Hoorn te vernoemen naar inwoners uit Hoorn, Blokker en Zwaag die voor de sport, kunst en cultuur, (politiek) bestuur of oorlogsverzet van betekenis waren en belangrijk zijn in de Twintigste Eeuw. Dit voorstel werd ook aangenomen met tegenstem van D66 en het CDA.