HOORN - Op dinsdag 31 januari buigt de Hoornse raad zich opnieuw over doel geld voor werk, participatie en re-integratie. Daarnaast neemt de raad besluiten over de nieuwe Erfgoedvisie, de Havenverordening en de Structuurschets Westfriesland.

Tijdens de raadsvergadering van 13 december besprak de gemeenteraad een voorstel voor de bestemming van de 700.000 euro die de gemeente krijgt voor investeringen in werk en re-integratie. Het college stelt voor om net als voorgaande jaren 435.000 euro te besteden aan extra re-integratie. Daarnaast stelde het college voor om 50.000 euro uit te trekken voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers, ZZP’ers en freelancers met een laag inkomen. De overige 215.000 euro zou dan beschikbaar blijven voor flexibele inzet op andere projecten gericht op werk, re-integratie of participatie.

Amendement over geld voor re-integratie

De fracties van VOCHoorn, HOP, Hoornse Senioren Partij, VVD, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal,Fractie Tonnaer en Jong en Oud voor Hoorn dienden tijdens de raadsvergadering een amendement in om de resterende 215.000 euro pas in te zetten als er uit evaluatie is gebleken dat de ingezette re-integratie trajecten voldoende effect hebben en de reguliere budgetten uitgeput zijn. Tijdens de vergadering staakten de stemmen over dit amendement (evenveel stemmen voor als tegen), wat betekent dat de raad hierover tijdens de deze raadsvergadering opnieuw moet stemmen.

Overige agendapunten

Op de agenda staat ook de Erfgoedvisie, die bedoeld is om de functie van erfgoed als fundament van Hoorn te versterken en beter te benutten. Ook de Havenverordening passeert de revue. Hierin zijn nieuwe maatregelen genomen om de overlast van riviercruiseschepen in de haven te beperken. Dit gebeurt door het verplichte gebruik van walstroom, een vaarverbod tussen 23:00 en 06:00 uur en ook een verbod op het afmeren bij het Houten Hoofd. Tot slot neemt de raad ook een besluit over de Structuurschets Westfriesland. Hierin staat beschreven hoe de Westfriese gemeenten denken tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te komen.

Volg de raad

De raad start om 20:00 uur in de raadszaal van het stadhuis in Hoorn. Alle publiek is welkom. De vergaderingen zijn ook live te zien via https://channel.royalcast.com/hoorn of te volgen via Twitter @RaadHoorn. De stukken zijn te vinden op www.hoorn.nl/gemeenteraad.