HOORN - De proef op het Kerkplein is geëvalueerd. Hieruit zijn vijf toekomstscenario's voor herinrichting van het plein gekomen waar de gemeenteraad zich over gaat buigen.

Uit de evaluatie blijkt dat de bewoners en ondernemers uit de omgeving van het Kerkplein verdeeld zijn. De helft wil 10 of minder parkeerplaatsen, de andere helft 30 of meer parkeerplaatsen. De rest van de stad spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het scenario met 10 parkeerplaatsen.

Ambitie

In juni 2016 stelde de gemeenteraad de Integrale visie voor de binnenstad vast. Hierin staat de ambitie om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken, met minder auto’s en meer verblijfskwaliteit. Begin 2017 ging de gemeente met inwoners en ondernemers in gesprek over hun ideeën voor een aantrekkelijk Kerkplein. Via verschillende inloopbijeenkomsten, sociale media en het digitale ideeënplatform Argu kwamen honderden ideeën voor de toekomst van het plein binnen.

Proef

Op basis van deze ideeën startte de gemeente in april 2017 een proef met een andere inrichting van het plein. Een groot deel van de parkeerplaatsen maakte plaats voor grote (verplaatsbare) plantenbakken met bomen en groen en bankjes. De fietsenrekken werden verplaatst naar de noordkant van het plein. Doel was om ervaring op te doen met minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor een andere inrichting van het plein. Er kwamen veel reacties op de proef, zowel negatief als positief. Op basis van die signalen is de proef aangepast. In totaal probeerde de gemeente drie proefopstellingen uit: met 10, 20 en 30 parkeerplaatsen.

Evaluatie

In oktober vroeg de gemeente direct belanghebbenden uit de omgeving van het plein en ook de rest van de stad om een voorkeur uit te spreken voor een toekomstscenario. Zij konden kiezen uit de drie uitgeprobeerde proefopstellingen, of een eigen ingebracht scenario. Vanuit de buurt van het Kerkplein spraken 80 bewoners en ondernemers hun voorkeur uit. Ruim 870 mensen deden mee aan de enquête voor de stad. Het ging om twee gescheiden evaluaties, om eventuele verschillen van mening tussen de buurt en de rest van de stad inzichtelijk te maken.

Uit de evaluatie komen naast de drie uitgeprobeerde proefopstellingen (10, 20 en 30 parkeerplaatsen) twee scenario’s het meest naar voren; een scenario met 0 parkeerplaatsen en een scenario dat uitgaat van de oude situatie met 60 parkeerplaatsen.

Buurt is verdeeld

Wanneer de reacties van de inloopbijeenkomst en de online enquête voor de buurt bij elkaar worden opgeteld, krijgt het scenario met 10 parkeerplaatsen met 32 procent van de deelnemers uit de buurt meeste steun, gevolgd door scenario 3 (30 parkeerplaatsen) met 24 procent en scenario 2 (20 parkeerplaatsen) met 13 procent. Zoomen we iets meer uit, dan zien we echter dat de buurt min of meer 50/50 verdeeld is tussen de scenario’s met 10 of minder parkeerplaatsen en de scenario’s met 30 of meer parkeerplaatsen (de oude situatie). De buurt kiest dus verdeeld.

Stad voor scenario met 10 parkeerplaatsen

Van de 877 respondenten op de online enquête voor de rest van de stad spreekt een duidelijke meerderheid van 60 procent zich uit voor scenario 1. Scenario’s 2 en 3 zijn beide voor ongeveer 15 procent van de deelnemer het voorkeursscenario. Ongeveer 10 procent van de respondenten brengt een eigen scenario in.

Een enkele keer gaat het om een variant op één van de proefopstellingen (bijvoorbeeld een andere indeling, geen verschil tussen zomer- en winteropstelling, of overdag parkeren en ’s avonds niet). Twee scenario’s worden relatief veel genoemd, namelijk geen of zo weinig mogelijk parkeerplaatsen (25 keer) en de oude situatie of zoveel mogelijk parkeerplaatsen (15 keer). Vanuit de rest van de stad is er dus een duidelijke voorkeur voor scenario 1.

Raad is aan zet

Op 12 en 19 december buigen de raadscommissie en de gemeenteraad zich over de evaluatie van de proef en een raadsvoorstel met daarin de vijf meest gesteunde scenario’s. De raad wordt gevraagd om een keuze te maken voor één van de scenario’s. Dit besluit is dan het startschot voor de uitwerking van één scenario in een concreet ontwerp voor de inrichting van het Kerkplein.

Het college van Burgemeester en Wethouders verwacht na de verkiezingen een ontwerp met budget aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. De herinrichting van het Kerkplein kan dan naar verwachting eind 2018/begin 2019 plaatsvinden.

Bijbehorende documenten