HOORN - Ondernemers en de gemeente Hoorn gaan samen aan de slag met de vernieuwing van het detailhandelsbeleid om de winkelgebieden te versterken. In oktober organiseert de gemeente samen met onderzoeksbureau DTNP de eerste bijeenkomsten voor detaillisten en eigenaren van winkelpanden.

Ben Tap, wethouder Economische Zaken: ‘De detailhandel is flink in beweging. Het koopgedrag van consumenten verandert in rap tempo. Daarom willen we het detailhandelsbeleid vernieuwen. Dat is ook een vervolg op de vaststelling van de Regionale Detailhandelsvisie in 2016. Hiervoor willen we graag de input van de detaillisten in de binnenstad, wijk- en dorpscentra en bedrijventerreinen horen. Samen met ondernemers willen we concrete maatregelen bedenken om de winkelcentra versterken en leegstand verder terugdringen.’

De gemeente Hoorn heeft in juli 2017 opdracht verleend aan adviesbureau DTNP voor het opstellen van een nieuwe detailhandelsnota en een uitvoeringsprogramma.

Bijeenkomsten oktober

Om samen na te denken over de toekomst van de detailhandel in Hoorn, worden bijeenkomsten voor verschillende winkelgebieden georganiseerd. In de eerste reeks bijeenkomsten presenteert DTNP de eerste resultaten van verkennend onderzoek. Ondernemers zijn persoonlijk uitgenodigd en kunnen meepraten over keuzemogelijkheden.

Ondernemers Wijk-buurt-dorpscentra.

9 oktober (19.30 uur), raadszaal gemeentehuis:

Ondernemers binnenstad

11 oktober (19.30 uur) De Kreek.

ondernemers detailhandel op bedrijventerreinen.

19 oktober (14.00 uur), Brandweerkazerne Oude Veiling

Vervolg

Na bijeenkomsten worden het college en raad gevraagd besluiten te nemen over de keuzemogelijkheden en uitgangspunten. Hierna wordt het concept-beleid opgesteld en voorstellen voor het uitvoeringsprogramma gedaan. In een tweede reeks bijeenkomsten wordt het beleid voorgelegd aan ondernemers en wordt hen gevraagd welke maatregelen nodig zijn.