- Op donderdag 12 oktober ondertekenden alle Westfriese wethouders onderwijs en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland het nieuwe convenant Schoolmaatschappelijk Werk Voortgezet Onderwijs.

Het convenant bevat afspraken voor een betere verbinding tussen jeugdhulp en het voortgezet onderwijs met als doel het kunnen garanderen van dezelfde basiskwaliteit zorg voor alle kinderen die in West-Friesland naar school gaan. ‘De kracht van deze afspraken ligt in het feit dat deze over de gemeentegrenzen heen gaan. We willen leerlingen de juiste steun kunnen bieden op het moment dat dit nodig is en op een plek waar zij soms vaker zijn dan thuis. Het maakt dus niet uit waar de leerlingen in onze regio wonen of waar zij naar school gaan. Bovendien versterkt het de samenwerking die wij hebben met het voortgezet onderwijs’, aldus wethouder Bashara namens de regiogemeenten.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid
De regiogemeenten zijn verantwoordelijkheid voor het organiseren van de jeugdhulp en het ontwikkelen en implementeren van het beleid op dit terrein. Aandachtpunten binnen het beleid zijn: vindplaatsgericht werken (in dit geval op de middelbare scholen), vroeg-signalering van problemen en preventief werken zodat problemen zoveel mogelijk klein blijven en met lichte vormen van jeugdhulp worden aangepakt. De afspraken in het convenant zorgen ervoor dat er betere verbinding is tussen onderwijs en jeugdhulp waardoor hulp aan jeugdigen sneller geboden kan worden.

Afspraken borgen

In het vernieuwde convenant zijn de leeropbrengsten van het pilotproject ‘Koploper in de school’ geborgd. In dit project is bekeken op welke manier onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar kunnen aansluiten, wat de rol van de schoolmaatschappelijk werker hierin is en over welke competenties een schoolmaatschappelijk werker moet beschikken om deze rol te kunnen vervullen.

Om een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te garanderen voor leerlingen uit de gehele regio bevat het convenant onder andere afspraken over de overdracht tussen de schoolmaatschappelijk werker op een school in de ene regiogemeente naar het lokale zorgteam uit een andere regiogemeente. De afspraken uit het convenant worden vanaf dit schooljaar uitgevoerd. Het contract loopt tot einde 2022.

Jeugdhulp op middelbare scholen

In Westfriesland is op elke middelbare school een schoolmaatschappelijk werker aanwezig die goed de weg weet te vinden naar de jeugdhulp. De schoolmaatschappelijk werker is daarnaast goed op te hoogte van wat er op de school speelt. Omdat de schoolm-aatschappelijk werker op de school aanwezig is, is de drempel laag om hem of haar in te schakelen. Zo worden problemen van leerlingen vroeg gesignaleerd en kan tijdig de juiste hulp worden geboden als dat nodig is. Op deze manier ontvangen middelbare scholieren hulp op het moment dat de problemen nog relatief klein zijn en is de kans kleiner dat deze uitgroeien tot erger. Dit is beter voor de leerling; preventieve hulp is minder zwaar en duurt minder lang waardoor een leerling de draad op school ook weer sneller op kan pakken.

Samenwerkingsverband VO West-Friesland
In het Samenwerkingsverband VO West-Friesland werken tien schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs in West-Friesland en het voortgezet speciaal onderwijs in West-Friesland en omstreken samen om, voor iedere leerling uit West-Friesland, een zo passend mogelijke onderwijsplek te realiseren.