HOORN - De Hoornse raad stelde op dinsdag 7 november de Begroting 2018 vast. Wel paste de gemeenteraad de begroting op een aantal punten aan.

De gemeente Hoorn staat er financieel goed en gezond voor. De begroting voor 2018 en de jaren daarna laten een positief resultaat zien. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van noodzakelijke en ook pijnlijke bezuinigingen en dat biedt kansen voor de toekomst.

Bij aanvang van deze bestuursperiode in 2014 stond Hoorn nog voor een grote bezuinigingsopdracht. In totaal werd de afgelopen jaren voor bijna 9 miljoen euro aan bezuinigingen doorgevoerd. Deze waren noodzakelijk om niet in de rode cijfers te duiken. De begroting van 2018 is de eerste begroting in jaren zonder bezuinigingen. De begroting 2018 sluit met een relatief klein positief saldo van 380.000 euro. Ook de jaren erna geven een positief beeld.

Amendementen

Tijdens de begrotingsbehandeling werden zes amendementen, wijzigingsvoorstellen, ingediend. Hiervan werden er 5 aangenomen.

Actieplan Armoedebestrijding

De fractie Sociaal Hoorn diende samen met VOCHoorn, de Hoornse Onafhankelijke Partij, GroenLinks, SP, Hoorn Lokaal, VVD, Fractie Tonnaer, CDA, D66 en Hoorns Belang een amendement in om een actieplan Armoedebestrijding op te stellen. Dit plan moet ervoor zorgen dat verschillende regelingen en initiatieven voor mensen met een laag inkomen bij elkaar gebracht worden. De partijen kunnen beter samenwerken en ook beter communiceren. Zo kunnen meer mensen met een kleine portemonnee kennis nemen en gebruik maken van de regelingen die er voor hen zijn. Dit amendement kreeg unanieme steun van de raad.

Versnelde uitvoering Fietsnota

GroenLinks diende samen met de SP, CDA, Fractie Tonnaer, Sociaal Hoorn, D66, Hoornse Onafhankelijke Partij en Hoorn Lokaal een amendement in om de Fietsnota versneld uit te voeren. In de Fietsnota staan plannen om het comfort en de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De uitvoering van de Fietsnota ligt achter op schema, doordat er de afgelopen jaren onvoldoende geld voor was. Met uitzondering van de VVD-fractie stemde de raad in met het voorstel om in 2018 75.000 euro en in 2019 100.000 euro vrij te maken voor de uitvoering van de Fietsnota.

In geval van nood kaart

Hoorn Lokaal diende samen met het CDA, VVD, VOCHoorn, D66, Sociaal Hoorn, SP, GroenLinks, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang en de Hoornse Onafhankelijke Partij een voorstel in om als gemeente een ‘In geval van nood’-kaart huis aan huis te verspreiden. Op deze kaart staan belangrijke gegevens over de bewoner, zoals medische gegevens en relevante contactpersonen. Dit kan hulpdiensten in geval van nood helpen. Dit wijzigingsvoorstel kreeg unanieme steun in de raad.

Extra veegwagen

Hoorn Lokaal diende samen met Hoorns Belang, Hoornse Onafhankelijke Partij, CDA, VVD en de Fractie Tonnaer een amendement in om een derde grote veegwagen aan te schaffen en deze het hele jaar in te zetten om de stad schoon te houden. In 2015 werd door bezuinigingen de inzet van veegwagens verminderd van 4 naar 3 veegwagens (2 grote en 1 kleine). Hierdoor komen er veel klachten binnen over de leefbaarheid en uitstraling van de stad. Afgezien van de fractie van VOCHoorn stemde de hele raad in met het voorstel.

Amendement over overdracht beheer Noord-Westkant Oostereiland aan de Stichting Varend Erfgoed

Hoorns Belang diende samen met Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer en D66 een amendement in om het voornemen om het beheer van de Noord-Westkant van Oostereiland over te dragen aan de Stichting Varend Erfgoed uit de begroting te schrappen. Het college ziet deze overdracht als de start van de vorming van een lint van historische schepen naar de binnenstad en biedt perspectief voor het Centrum voor Varend Erfgoed. Deze fracties vinden dat de overdracht niet nodig is voor het realiseren van het historische lint, omdat dit er al is. De indieners volgen de redenatie van het college niet. Voor de betrokken eigenaren is vooralsnog onbekend wat de gevolgen hiervan zijn. Daarnaast kan de toekomst van de stichting onzeker zijn als de Halve Maen zou vertrekken. Het amendement werd aangenomen met tegenstem van VOCHoorn en de Hoornse Onafhankelijke Partij. Er is wel afgesproken om dit onderwerp later te bespreken in de commissie.

De raad stemde unaniem in met de gewijzigde Begroting 2018.

Moties

Tijdens de begrotingsraad werden er 10 moties ingediend, waarvan de raad er 2 aannam.

Motie sociale minima en bijstandsregelingen

De fractie van Jong en Oud voor Hoorn en de Hoornse Onafhankelijke Partij dienden een motie in om in toekomstige voorstellen over arbeidsmarktbeleid een paragraaf op te nemen waarin voorstellen staan om rust en zekerheid te bieden voor mensen die op een andere manier aan de samenleving kunnen bijdragen. Volgens die fracties kan de gemeente meer doen voor mensen die langdurig tekort komen op de arbeidsmarkt. De motie kreeg unanieme steun van de andere raadsfracties.

Afschaffen leges voor verduurzamen woningen en bedrijfspanden

De raad stemde unaniem in met een verzoek van VVD, GroenLinks en de Fractie Tonnaer aan het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om leges af te schaffen bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden.

Begrotingsapp

De Hoornse begroting is dit jaar te raadplegen via de Begrotingsapp. Via de link http://begroting2018.hoorn.nl kunnen inwoners, ondernemers en natuurlijk ook de raadsleden de begroting op een eenvoudige manier digitaal raadplegen.