HOORN - Het college van burgemeester en wethouders wil erfgoed als kans benutten om van Hoorn een aantrekkelijkere stad te maken om te wonen, ondernemen of bezoeken. Het college geeft hier richting aan met de visie ‘Hoorn – erfgoed als fundament’ en legt deze voor aan de gemeenteraad. Een van de concrete voorstellen is dat de raad jaarlijks 50.000 euro aan subsidie beschikbaar stelt voor initiatieven uit de stad die het Verhaal van Hoorn vertellen. De visie is met inbreng van organisaties en ondernemers uit Hoorn tot stand gekomen.

Niet eerder had de gemeente Hoorn een erfgoedvisie. In het verleden ging het vooral om het in stand houden van monumenten. Maar deze visie benadert erfgoed in de brede zin van het woord: het gebouwde erfgoed, archeologie, mobiel erfgoed en immaterieel erfgoed. Wethouder Judith de Jong: ‘we willen de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad versterken. Erfgoed is niet alleen een mooi plaatje, maar het zegt iets over de identiteit van de gemeente. Dat geldt voor de binnenstad, maar zeker ook voor de wijken en de dorpslinten. Erfgoed is een inspiratie voor bijvoorbeeld kunst, cultuur en de stadspromotie. Die onderdelen willen we met deze visie beter met elkaar verbinden.’

Thema’s

De visie gaat in op verschillende thema’s:

  • Omgevingskwaliteit en vestigingsklimaat. Het gaat hierbij om goed onderhoud van de cultuurhistorische binnenstad en dorpslinten en erfgoed als belangrijk onderdeel van nieuwe ontwikkelingen.

  • Duurzaamheid en verduurzaming. Een nieuwe bestemming voor leegstaande grote monumenten is een belangrijk speerpunt, zodat verpaupering wordt voorkomen. Het college wil monumenteneigenaren stimuleren om hun panden verder te verduurzamen. Onder andere door voorlichting en overleg met eigenaren.

  • Beleefbaarheid van de stad.

Ambitie is om de stad meer beleefbaar te maken. Bijvoorbeeld door erfgoed toegankelijker te maken (zoals de historische rioolgang), maar ook het in ere houden en uitdragen van immaterieel erfgoed zoals de kermis. Voor het beleefbaar maken van erfgoed zijn initiatieven vanuit de stad van groot belang. Hiervoor is het voorstel om jaarlijks 50.000 euro beschikbaar te stellen om initiatieven mogelijk te maken die het Verhaal van Hoorn vertellen.

Verhaal van Hoorn

Samen met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen in Hoorn zijn zes thema’s gekozen die het Verhaal van Hoorn vertellen. Deze thema’s dienen als kapstok voor de kern van de identiteit van de gemeente Hoorn. De zes thema’s zijn: handel over land en water, de Gouden Eeuw, de tuinderscultuur, de groei van Hoorn in de 20e eeuw, centrumstad, en religie.

Vervolg

Op 24 januari staat de erfgoedvisie op de agenda van de raadscommissie. De gemeenteraad bespreekt het stuk op 31 januari. De agenda en de te bespreken stukken zijn te vinden op www.hoorn.nl/gemeenteraad via link ‘vergaderstukken gemeenteraad en algemene raadscommisie’.