HOORN - De gemeente Hoorn staat er financieel goed en gezond voor. De begroting voor 2018 en de jaren daarna laten een positief resultaat zien.

Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van noodzakelijke en ook pijnlijke bezuinigingen en dat biedt kansen voor de toekomst, aldus het Hoornse college van B en W.

Bij aanvang van deze bestuursperiode in 2014 stond Hoorn nog voor een grote bezuinigingsopdracht. In totaal werd de afgelopen jaren voor bijna 9 miljoen euro aan bezuinigingen doorgevoerd. Deze waren noodzakelijk om niet in de rode cijfers te duiken. De begroting van 2018 is de eerste begroting in jaren zonder bezuinigingen.
De begroting 2018 sluit met een relatief klein positief saldo van 380.000 euro. Ook de jaren erna geven een positief beeld.

Veel gerealiseerd

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen is er ook de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Theo van Eijk (wethouder Financiën): ‘Onze ambities zijn steeds hoog geweest. Een gezonde financiële huishouding, maar wel investeren daar waar de stad het nodig heeft. Veel van die ambities hebben we gelukkig ook waar kunnen maken, samen met de gemeenteraad. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van citymarketing en de investeringen in de kwaliteit en beleving van de stad, maar ook aan de enorme operatie om de zorgtaken vanuit het Rijk over te nemen. Ook hebben we extra geld vrij kunnen maken voor een stevig sociaal beleid voor die mensen in Hoorn die het financieel echt zwaar hebben. Bovendien heeft de gemeenteraad een nieuwe en breed gedragen koers ingezet voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, met als eerste wapenfeit de ingebruikname van de nieuwe Maelsonstraat. Stuk voor stuk ontwikkelingen die bijdragen aan een prettige en levendige stad.’

Plannen voor 2018

In 2018 wil het college resterende ambities afronden. Zo wordt een start gemaakt met het aanlichten van monumenten, wordt alle verlichting in de binnenstad vervangen door historische modellen en zet het college stevig in op professionele citymarketing van Hoorn. Binnen het thema democratische stad wordt het digitale platform ‘Voor een mooie stad Hoorn’ en het stadslab in de bibliotheek verder uitgebreid. Dit om het inwoners makkelijker te maken om initiatieven van de grond te krijgen en samen te werken. Ook gaat de gemeente verder met plannen om meer en beter gebruik te maken van open en big data en worden grote stappen gezet in het verbeteren van de digitale dienstverlening van de gemeente.

Binnen de duurzame stad wordt vooral ingezet op energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in de bestaande bouw en op bedrijventerreinen. Hier liggen de grootste kansen om de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn waar te maken. Hier ligt ook de link met het thema leefbare stad, waarbinnen de aanpak van de wijken Grote Waal, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier en in 2018 ook de Kersenboogerd zijn opgenomen. Dit naast de ontwikkeling van de Poort van Hoorn als dé rode loper voor de stad en hét vervoersknooppunt voor Hoorn en de regio.

Binnen de werkende stad wordt gewerkt aan het versterken van het ondernemersklimaat en het aan het werk helpen van inwoners. Centraal staat hierbij een nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente. En vanuit de zorgzame stad staat vooral het voorkomen van problemen voorop, bijvoorbeeld door nieuwe aanpakken voor mensen met verward gedrag, kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Daarbij gaat het college door met verbeteracties om een dementievriendelijke gemeente te zijn en het realiseren van een eerste Integraal Kind- en Expertisecentrum.

Online begroting

Dit jaar introduceert de gemeente Hoorn de begroting via een website. Deze gaat vóór de raadsvergadering van 31 oktober live. Hier is de begroting digitaal en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dit geeft meer inzicht en meer transparantie. Ook is er dit jaar een nadrukkelijker koppeling tussen de resultaten die we willen bereiken en is er ook een prominentere plek voor de indicatoren waaruit is op te maken hoe de stad ervoor staat. Tenslotte hebben ook de 6 thema’s uit het coalitieakkoord een andere plek in de begroting gekregen en wordt er per thema inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen.

Raadsbesluit Begroting 2018

Op 31 oktober en 7 november 2017 buigt de gemeenteraad zich over de Begroting 2018. De vergadering van 31 oktober start om 15.00 uur en de vergadering van 7 november start om 19.00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen, of later terug te zien via www.hoorn.nl/raadsinformatie, of via Twitter @Raadhoorn. Via deze link vindt u ook de Begroting 2018.