Gemeenten en onderwijs in Westfriesland werken samen om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook bieden ze begeleiding aan jongeren die voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben gevolgd. 

Daarvoor ondertekenden de Westfriese gemeenten en bestuurders van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs in Westfriesland op donderdag 1 december een nieuw convenant met het Ministerie van Onderwijs voor 2017-2021.

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. In het convenant voortijdige schoolverlaters 2017-2021 (VSV convenant) staan de afspraken over het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. De landelijke doelstelling van maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters in 2016 is behaald. Het Ministerie van Onderwijs heeft de doelstelling aangescherpt tot landelijk maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021.

Wat gebeurt er in Westfriesland?

Wethouder Samir Bashara, die ondertekende namens de Westfriese gemeenten: ‘De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters in Westfriesland zet door. De afgelopen drie schooljaren hebben in Westfriesland minder jongeren hun school voortijdig schoolverlaten dan gemiddeld elders in Nederland. Hoewel we trots mogen zijn op deze gezamenlijke prestatie, is het geen reden om achterover te leunen. We moeten ons blijven inspannen om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen. Hiermee hebben ze meer kans op werk en een stabiel leven. Naast de maatregelen die we blijven nemen om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen, hebben we komende jaren ook extra aandacht voor oud- voortijdig schoolverlaters, en voor jongeren die speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hebben gevolgd.’

Extra aandacht

Voor veel jongeren die voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben gevolgd, ligt het behalen van een startkwalificatie niet binnen hun mogelijkheden. Ze behoren niet tot de groep voortijdig schoolverlaters, maar ze ondervinden vaak wel dezelfde problemen. Zij hebben vaak moeite bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. Daarom is het belangrijk dat ook deze groep jongeren wordt gevolgd en begeleid. Gemeenten en onderwijs willen dat deze jongeren in 2021 een passende plek op de arbeidsmarkt hebben, een stageplaats of in een traject richting werk zitten, of een terugkeer naar onderwijs kunnen maken. Twee nieuwe partners hebben zich daarvoor aangesloten bij het convenant en de samenwerking: Stichting Leerzaam en Stichting Ronduit onderwijs. Ook willen de partijen jongeren die al langer het onderwijs hebben verlaten zonder startkwalificatie actiever blijven volgen en helpen.

Aantallen

In het schooljaar 2014/2015 waren er 271 voortijdig schoolverlaters in Westfriesland. Dat is 1,5 procent van het totaal aantal deelnemers in Westfriesland. Landelijk was het aantal voortijdig schoolverlaters 1,8 procent van het totaal aantal deelnemers.

In maart 2016 telde Westfriesland 1371 jongeren (18-23 jaar) die geen onderwijs volgen en geen startkwalificatie hebben. Van deze jongeren zijn 350 jongeren afkomstig van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, en 1021 jongeren van het regulier onderwijs.