HOORN - Tijdens de eerste uitvoering van het omvormen heeft de afdeling VVD Hoorn moeten constateren dat veel bewoners zich zorgen maken over het weghalen van het groen in hun wijken. 

De afdeling VVD in Hoorn heeft 28 februari 2017 een brief geschreven aan de College van Burgemeester en Wethouders Hoorn. Zie hieronder 

Geacht College,

Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te ontspannen, te wandelen of fietsen, spelen, sporten of andere mensen te ontmoeten. Het is daarom belangrijk om parken, speelveldjes en plantsoenen in de buurt te hebben, die voor een ieder makkelijk te bereiken zijn.

In september 2015 bent u gestart met het uitvoeren van het gedeeltelijk omvormen van openbaar groen. Het doel was de onderhoudskosten structureel te verminderen met € 130.000. De fracties van de VVD als Hoorns Belang hebben in april 2016 en mei hier ook vragen over gesteld omdat wij hier grote twijfels bij hadden. Met name het weghalen van struiken en heesters en het terugplaatsen van veelal gras riep bij ons vragen op. Deze wijze van groenbeheer draagt namelijk op geen enkele wijze bij aan de ambitie te komen tot een goede biodiversiteit in onze stad. Biodiversiteit biedt kansen voor het creëren van een mooie, aantrekkelijke leefomgeving, een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners, een uitbreiding van het recreatieve palet en een versterking van de eigen identiteit van de gemeente.

Tijdens de eerste uitvoering van het omvormen constateerde u terecht samen met ons de vele verontruste reacties van vele wijkbewoners. Het groen in de wijken heeft een direct gevolg voor leefbaarheid en is voor veel bewoners kwaliteitsbepalend. Al snel bleek dat bij de gehele omvorming de communicatie met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden te wensen heeft over gelaten. Er had beter er meer overleg moeten plaatsvinden. In uw brief van 8 december 2016 geeft u ook aan met bewoners in contact te gaan treden en bijeenkomsten gaat houden.

Afgesproken was dat u de omvorming zou opschorten, de tijd zou nemen om het proces te inventariseren en te evalueren om vervolgens de raad hierover (in 2016) nader te informeren.

Wij moeten constateren dat tot op heden deze evaluatie nog niet heeft plaatsgevonden. De VVD als Hoorns Belang alsmede de fractie van de VOCH willen de uitkomsten van de evaluatie betrekken bij de kadernota. Wij zijn namelijk voornemens de ingezette omvorming van het groen terug te draaien aangezien dit een te grote impact heeft op onze leefomgeving. Bij de evaluatie zou o.i. ook meegewogen moeten worden of eventuele voortzetting van de omvorming niet in strijd is met doelstellingen van reeds eerder vastgesteld beleid zijnde, Groenbeleidsplan, Bomenbeleidsplan, Bomenbeheerplan en het Beleidsplan kwaliteit gestuurd beheer. Hier wordt namelijk uitgegaan van een breed en kwalitatief goed aanbod van het openbaar groen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat bewoners een goed openbaar groen in hun wijken zeer belangrijk vinden?
  2. Klopt het dat de geplande evaluatie in 2016 over het gevoerde proces inzake de omvorming nog niet heeft plaatsgevonden? Zo ja, wanneer kunnen wij deze evaluatie verwachten? 
  3. Welke gesprekken zijn of worden op dit moment gevoerd met de bewoners inzake de omvorming en kunnen deze bevindingen betrokken worden bij de evaluatie?
  4. Lukt het u de raad, voor de behandeling van de kadernota, een voorstel te doen de omvorming van het openbaar groen te stoppen?
  5. Klopt het dat op dit moment € 39.000 (30%) van de besparing is gerealiseerd?
  6. Is het juist dat u van het eenmalige bedrag voor de omvorming ad € 455.000 tot op heden € 75.000 heeft benut?
  7. In hoeverre kunnen burgerinitiatieven nog meer betrokken worden?
  8. In hoeverre is het omvormen strijdig met andere eerder vastgestelde beleidsdocumenten?

Vriendelijke groet,

Chris de Meij, Raadslid VVD

Alex van der Kleij, Fractievoorzitter Hoorns Belang

Hans Weeda, VOCHoorn